Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, men vad är det egentligen?

Så här i juletider…vill jag dela jag med mig av mina försök att  förstå vad Nationella Riktlinjer är, hur det skulle kunna skapa värde och vad det skulle kunna vara i framtiden. Det är några av de frågor jag kände behov av att få svar på för att förstå hur jag själv skulle kunna bidra på något konkret sätt. Vilken tur jag har som har Sara Beltrami som kollega och som kunde kidnappa henne en timme för att reda ut för att reda ut dessa frågor. Tack Sara för att du finns och har tålamod med mina frågor!

Första frågan till Sara: Som vi har längtat efter att slippa uppfinna hjulet i varje projekt i en ”unik” version av en BIM-manual eller vad kravställningen för digital modellering nu har hetat i just det projektet. Är nationella riktlinjer den lösning vi behöver för att kunna återanvända och vidareutveckla grunder för kravställning på digitala leveranser?

Syftet stämmer helt överens med din förväntan. Riktlinjerna ska förenkla, effektivisera och harmonisera kravställning och hantering av digital information för byggd miljö. De är framtagna för att förenkla både för de som ställer krav och för de som berörs av kraven.

Sara, vad finns det rent konkret för hjälpmedel som vi kan använda i branschen?

Övergripande är det en digital portal där begrepp, metoder, processer, leveransspecifikationer, mallfiler och värdelistor publiceras. Standarder kan ju ibland vara lite komplicerade att förstå och då tror jag att de metodbeskrivningarna som finns i Nationella Riktlinjer ligger mycket närmre användarna, kommer att bli enklare att förstå, samlas kring och tillsammans förbättra över tid. Innehållet i Nationella Riktlinjer utgår självklart från de standarder som gäller inom området. I portalen finns det också plats för att publicera goda exempel på tillämpning och projektresultat från t ex Smart Built Environment som kan fungera som inspiration och kunskapskälla i allas vår strävan att bidra till en bättre värld. Du får gärna orientera dig mer på  webbplatsen: Nationella Riktlinjer – Livscykelinformation för byggd miljö (nationella-riktlinjer.se)

Hur tänker du att Nationella Riktlinjer skapar värde nu på en gång och lite längre fram?

Initialt tänker jag att vi äntligen får en area där alla vi som arbetar med informationshantering kan hämta inspiration och dela erfarenheter. Börjar vi där så kommer vi sakta men säkert att höja förståelsen och kunskapen kring informationshantering. Digitalisering är som känt ingenting vi gör själva utan vi måste sträva mot ”på topp med bredd” för att lyckas fullt ut. Redan nu finns det en möjlighet att skapa upp egna kravportaler som med API hämtar innehåll från Nationella Riktlinjer. Ju fler vi är som börjar använda Nationella Riktlinjer desto snabbare kommer harmoniseringen att ske. Det är viktigt att vi har en gemensam grund så att vi frigör tid och kraft så att vi ges en chans att arbeta med nya och mer värdeskapande delar.

Hur rekommenderar du att byggherrarna tar sig an Nationella Riktlinjer?

Steg 1 tror jag är att gå igenom den egna kravställningen för informationsleveranser och försöka harmonisera den med Nationella Riktlinjer. Steg 2 skulle kunna vara att ta fram en samverkansstrategi  och steg 3 att implementera valda delar i verksamhetens arbetssätt.

Vad är Tyréns roll i och kring Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö?

Tyréns är en implementeringspartner vilket innebär att vi samtidigt som vi implementerar Nationella Riktlinjer i våra egna arbetssätt så hjälper våra certifierade implementeringsledare också gärna andra  organisationer som vill komma igång.  Vi deltar också i verksamhetsgruppen som ansvarar för drift och utveckling av såväl den tekniska plattformen som innehållet i Nationella Riktlinjer.

 

Tack Sara nu känner jag mig förvirrad på en ny nivå!

Här kan du lyssna på lanseringen om du vill veta mer i ett bra format.

Lansering Nationella riktlinjer 210901 – YouTube