Smart Exploration Research Center

Kritiska metaller för den gröna omställningen

Sverige gör en stor forskningssatsning på att förbättra förmågan att hitta de kritiska metaller som behövs i den gröna omställningen. Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) satsar 60 miljoner kronor på att bygga upp Smart Exploration Research Center, med säte på Uppsala universitet. Tyréns Team GeoBIM har ansvar för samordning av de stora mängder geologisk information och annan data som kommer att samlas in. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för analys med bland annat AI-metodik, med syftet att öka förmågan att samtolka data från en bred palett av discipliner, och därmed hitta både nya mineralfyndigheter och bättre förstå hur de kan utvinnas. Tyréns har också ansvar för att utveckla förbättrad metodik för hur eventuell fortsatt utvinning av dessa metaller kan göras i samklang med övriga intressen, t.ex. avseende naturvärden, lokala intressen och social hållbarhet.

En stor del av bekämpningen av den pågående klimatförändringen baseras på global nivå av elektrifiering och annan teknikutveckling. Generatorer i vindkraftverk, batterier i elbilar och elektroniken i mobiltelefoner och datorer är alla beroende av tillgång på vissa så kallade kritiska metaller, t.ex. lithium. Vissa av dem benämns sällsynta jordartsmetaller. Idag har Kina nära full kontroll av världens alla brytvärda fyndigheter och framför allt förmågan att utvinna dessa metaller. Men de allra flesta av dessa metaller finns också i Sverige och i Norden. Utmaningen är att vi inte har samma förmåga att tillräckligt kostnadseffektivt utvinna dem. Förhoppningen är att Smart Exploration Research Center ska bygga kunskap och förmåga att hitta metaller i större koncentration och utveckla mer effektiva och mer miljövänliga metoder att kunna utvinna dem, för att på så sätt förbättra Sveriges och Europas möjligheter att bli mer självförsörjande inom området CRM – Critical Raw Materials.

Smart Exploration Research Center

Kunskapscentret Smart Exploration Research Center utgörs av fyra noder (hubs) – Green Sensing technologies, Mineral Systems, Data Analytics och Geomodels. Utöver det kommer kunskap att byggas upp inom området Environmental and Social Governance – ESG. Projektets kärna utgörs av geologer med olika specialiteter inom mineralforskning, geofysik, AI och nanoteknik från universiteten i Uppsala, Stockholm, Uppsala och Lund. Från gruvnäringen deltar Nordic Iron Ore (NIO), OreExplore och Eurobattery Minerals. Partners från techindustrin är BitSimNow, Epiroc och Amkvo. Tyréns representerar som enda aktör samhällsbyggnadsbranschen. Från Bergslagen deltar utvecklingsbolaget Samarkand. Den vetenskapliga forskningen kommer att utföras av 10 st doktorander och 5-6 st post docs, samt seniorforskare vid respektive lärosäte.

Green sensing technologies – Hub 1

Här kommer ny teknik och utrustning för både detektering av mineralfyndigheter och utvinning av metaller att göras. Exempel kan vara att först utveckla den geofysiska metoden IP för att detektera metaller i tidigare övergivet gruvslagg på markytan. Genom nanoteknik skulle sedan de intressanta metallerna kunna utvinnas ur det lättillgängliga avfallet.

Mineral systems – Hub 2

I denna hub kommer geologisk forskning att utföras för att öka kunskapen om var vi kan hitta de kritiska metallerna, särskilt i stor omfattning. Exempel på typ av studier som kommer att göras är analys av geokemin i upptagna borrkärnor, bland annat med nyutvecklade laserinstrument. En viktig del är att förstå hur metallerna kemiskt binder till övriga mineral för att kunna utveckla förbättrad utvinningsteknik. Vid förra veckans kick off hörde jag att även här diskuterades möjligheter att göra det med nanoteknik.

Data analytics – Hub 3

Här börjar den stora utmaningen om kraften i att alla forskare verkar under samma paraply ska kunna utnyttjas fullt ut – att få ut all potential ur den gemensamma datamängden. En manual för hur all insamlad data ska hanteras, var den ska sparas och hur den ska kommuniceras och tillgängliggöras kommer att tas fram tidigt i projektet. Förhoppningen att den strategi som utvecklas avseende strukturering av data ska bli normgivande för mineral/gruvnäringen. Tyréns Team GeoBIM har baserat på mångårig erfarenhet av hantering av stora mängder geologiskt relaterad undermarksdata fått ansvaret att leda detta arbete. Inspirerande och utmanande.

Geomodels – Hub 4

Det här är upploppet. Här kommer nya algoritmer för samtolkning, visualisering och kommunikation av data och resultat att utvecklas, med fokus på förbättrad förmåga att dra kloka slutsatser från insamlade data och nyvunnen individuell kunskap. Mer detaljerade geomodeller med osäkerheter tydligt beskrivna.

Social Hållbarhet

En aningen frikopplad del är kunskapsuppbyggnad avseende miljömässig och social hållbarhet (ESG) i samband med gruvverksamhet. Ambitionen är att bland annat att utveckla metodik och verktyg för förbättrad involvering av lokalsamhällen, genom exempelvis dialogverksamhet. Även inom denna del leder Tyréns arbetet.

Världsledande center

Smart Exploration Research Center har redan rönt internationell uppmärksamhet inom gruvindustrin, bland annat genom intervju av Alireza Malehmir, director, i Dagens industri . Under 2024 rekryteras doktorander, annan personal och fler samarbetspartners för att under 2025 uppnå full aktivitet. Smart Exploration Research Center är finansierat i 6 år men ambitionen är att permanenta centret som en världsledande institution avseende prospektering av kritiska metaller (CRM).

Häng med på resan.

Den 27 februari hålls ett 30 min långt webbinarium som berättar mer om projektet: Klicka här för att anmäla dig.

Läs mer: Geografisk informationsteknik | Tyréns (tyrens.se)