Damm

Levande vattendrag med bibehållen kraftproduktion för dammar

Sveriges omkring 2 200 vattenkraftverk och tillhörande dammar ska förses med moderna miljövillkor och arbetet ska vara klart år 2039. Den nya miljölagstiftningen från Riksdagen är en följd av EU:s ramdirektiv för vatten. Processen, Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP), ska möjliggöra ett systematiskt arbetssätt för att uppnå största möjliga vattenmiljönytta samtidigt som tillgången till vattenkraftsel ska behållas.

Behovet kommer från att vattenkraftverken och deras tillhörande dammar hindrar vattenlevande djurs vandring, samtidigt som vattenkraften är viktig för Sveriges energiproduktion främst på grund av dess unika reglerförmåga.

De nya miljövillkoren ska bland annat främja levande vattendrag , vilket kan återskapas genom exempelvis fiskvägar. En utmaning i detta kan vara att det vatten som ska gå i fiskvägen minskar det tillgängliga vattnet som kan användas för elproduktion. Det blir således en målkonflikt mellan miljönytta och energiproduktion i valet av hur olika dammar ska anpassas. Ett sätt som vi kan både minska ekonomisk förlust för dammägaren och möjliggöra mer vattenkraft utan att det ska drabba vattenlevande djur är att variera tappningen i fiskvägen efter fiskens naturliga variation över säsongen. Under tid för lek så kan mer vatten släppas på medan det under vintertid, då inga fiskar vandrar, kan minskas ned och istället gå till reglerbar förnybar energi.

Fiskvandringslösning

Fiskvandringslösning i den gamla sågverkskanalen.

Det är viktigt att se dammen som en del av en större helhet. Att lösa problemet med konnektivitet för fiskar och andra vattenlevande organismer genom att riva ut en damm minskar möjligheten till reglering av vattnet. Utan reglering kan torrperioder medföra att vattendrag helt torkar ut vilket kan ha stor negativ effekt på det ekosystem som utvecklats i ett reglerat vattendrag där vatten magasinerats. Magasinering kan också dämpa högflöden vilket medför mindre risk för översvämningar som kan drabba till exempel jordbruksmark och annat nyttjande av marken. Det är viktigt att i varje enskilt uppdrag ta hänsyn till platsen och dess specifika förutsättningar, både lokalt vid dammen samt för hur åtgärden skulle påverka nedströms liggande områden.

Att jobba med åtgärder som gynnar både miljön och samhället är viktigt i den tid vi just nu lever i. Utan att se en större helhet i de åtgärder som föreslås riskerar våra åtgärder att medföra översvämningar och torrperioder som allvarligt kan skada den miljö och de djur som syftas till att skyddas. Det kräver bred kompetens inom en rad olika expertområden såsom miljökvalitetsnormer (MKN), statusklassificeringar av fysisk påverkan och biologi, effektiva faunapassager, hydrauliska beräkningar och modellering av vattendrag samt dammar.

Det är viktigt att hitta en väg som gynnar miljön och följer den nya lagstiftningen samtidigt som vi har bibehållen kraftproduktion. Vattenkraften är en viktig energikälla i omställningen till ett fossilfritt samhälle och står för nästan hälften av all energiproduktion i Sverige. Den är dessutom förnybar och att den är reglerbar gör den unik och nödvändig för stabiliseringen av Sveriges elnät.

 

Medskribenter:

Michelle Eriksson

Michelle Eriksson
Utredare vatten
michelle.eriksson@tyréns.se

Filippa Smeds

Filippa Smeds
Utredare vatten
filippa.smeds@tyréns.se

 

Läs mer:

Tyréns kan bidra med kompetens för att skapa en miljöanpassad drift av dammanläggningar och vattendrag. Det kan handla om utrivning av dammar, påverkan på kulturmiljö samt djur- och växtliv, fiskvägar och riskhantering kring dammanläggningar och beredskapsplanering: Dammar | Tyréns (tyrens.se)