Mindre toalettavfall i Östersjön

Det kommer ett nytt förbud mot att släppa ut toalettavfall i Östersjön. Vad är egentligen toalettavfall frågar sig då den avfallskunnige? Sopor som läggs i papperskorgen i badrummet? Latrin? Nej, toalettavfall är i själva verket det man kan beskriva som avloppsvatten från wc, disk och tvätt från fartyg.

Sedan 1 april 2015 får toalettavfall från båtar inte släppas ut inom Sveriges sjöterritorium, något jag tidigare har bloggat om.

Från svenskt håll har kritiken mot att stora mängder toalettavfall får släppas ut orenat i Östersjön utanför det svenska sjöterritoriet varit stor och nu blir det förändring.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat om förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg. Förbudet innebär att alla passagerarfartyg (inklusive kryssningsfartyg) antingen ska lämna toalettavfallet till mottagningsanordningar i land eller vara utrustade med reningsanläggningar som kan rena toalettavfallet från kväve och fosfor. Reglerna börjar tillämpas 2019 för nya fartyg och 2021 för existerande fartyg i Östersjön. Redan 2010 beslutade IMO om ett förbud från 2016, men hindrades av Ryssland och Tyskland. Det är glädjande att det nu är på plats om än senare än önskat.

Det finns redan hamnar som tar emot toalettavfall från fartyg, men de behöver bli fler. Att ta emot toalettavfall från stora fartyg kan vara en utmaning, framförallt om det mottagande reningsverket inte är så stort. Stora vattenvolymer ska tas omhand under en kort tidsperiod. Slam från fartyg med egna reningsanläggningar behöver också hanteras genom mottagning i hamn. I fartygens tankar kan det bildas svavelväte som försämrar arbetsmiljön och tär på ledningar och utrustning. Vattnet kan också vara mer koncentrerat än vanligt avloppsvatten från hushåll.

Vattenrening i ett biosteg i ett reningsverk

Vi på Tyréns jobbar tillsammans med Nynäshamns kommun med att skriva tillståndsansökan för utbyggnad av avloppsreningsverket i Nynäshamn. Det utbyggda reningsverket är tänkt att ta emot och rena även avloppsvatten från fartyg som angör hamnen i Nynäshamn och även den kommande hamnen i Norvik. Ett mycket roligt uppdrag tycker vi.

Min kollega Tobias har miljöbloggat om en dom från Mark- och miljööverdomstolen beträffande villkor för ett reningsverk i Höganäs kommun. Högintressant i sammanhanget!