Cyklar på Nybrogatan i Stockholm

Stadsbyggande som genererar hälsovinster

Den 27 oktober diskuterades fysisk aktivitet och samhällsplanering på ett inspirerande seminarium. Min stadsplanerarkollega Minna Jersenius lyssnade och här kan du ta del av hennes reflektioner.

I min roll som stadsplanerare ser jag stora möjligheter att arbeta med hälsofrågor i olika skala, från övergripande målformuleringar till den platsspecifika utformningen på kvarter- och områdesnivå. Seminariet den 27 oktober handlade om hur nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten ska kunna användas inom flera samhällssektorer för att främja fysisk aktivitet hos befolkningen och i förlängningen bidra till uppfyllandet av det elfte Globala målet Hållbara städer och samhällen. Under seminariet var det flera som kom till tals, däribland Karin Willis som är hållbarhetsstrateg på Tyréns. Karin har med sig flera perspektiv med en bakgrund som geograf, samhällsplanerare och sjukgymnast.

I det här inlägget vill jag dela med mig av några intressanta inspel som jag tog med mig från seminariet. Det handlar om den nya forskning som finns gällande fysisk aktivitets positiva effekter för folkhälsa och hur riktlinjerna kan implementeras i stadsbyggnadssektorn. Jag kommer även att reflektera kring de aspekter som Karin lyfte fram som viktiga utifrån stadsplanerarens roll samt vilka utmaningar hon ser med att arbeta hälsofrämjande med planering.

Ny kunskap – nya möjligheter

Mycket pekar på att orsaken till det största folkhälsoproblemet vi har idag, en stillasittande befolkning, är den tekniska och digitala utvecklingen. Pandemins påverkan är svår att utläsa då omställningen verkar ha inneburit ökad fysisk aktivitet för vissa och minskad för andra. Under seminariet lyfte Folkhälsomyndigheten fram den forskning som bedrivs gällande betydelse av fysisk aktivitet. Nya skarpare mätmetoder har möjliggjort att data kan slås samman och ge en klarare bild över de positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet kan generera. Ny kunskap visar bland annat att den tidigare underskattade vardagsmotionen har större betydelsen än vad man tidigare observerat och att all rörelse räknas. Inom samhällsplanering kan det handla om att skapa trygga, tillgängliga och inspirerande fysiska och sociala miljöer som främjar fysisk aktivitet.

Kärrtorpsparken

Rummen mellan byggnaderna

De aspekter Karin Willis lyfte fram specifikt var närmiljöns utformning och att möjliggöra för cykling, men hon lyfte också det övergripande arbetet med hälsa där stadsplaneraren kan bidra. Det handlar inte bara om att bygga bostäder, menar Karin. Hon betonar vikten av rummen mellan byggnaderna och att se området som helhet. Vilka kopplingar finns i staden? Vilka är de mest gena stråken för aktiva transporter? Var skapas tysta områden och grönskande platser?

Vilka kopplingar finns i staden? Vilka är de mest gena stråken för aktiva transporter? Var skapas tysta områden och grönskande platser?

För att skapa attraktiva platser som stimulerar utevistelse och fysisk aktivitet är trygghet, orienterbarhet, gestaltning och trivsel viktiga faktorer att ta i beaktande. I områden där folkhälsan är sämre finns de största hälsovinsterna att göra. I de fallen handlar det om att se till vilka som bor och verkar på platsen och vara lyhörd för deras behov, en miljö kan vara inbjudande på olika sätt för olika människor beroende på vanor och traditioner. I Gestaltad livsmiljö, ett politikområde där Boverket med flera är involverade, går det att läsa mer om gestaltning av utemiljöer.

Skvallertorget

Kampen om marken

Hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade och viljan finns för att arbeta med hälsa i olika projekt. Den största utmaningen som diskuterades under seminariet var konkurrensen om marken. Det exploateringstryck som råder innebär att ytorna i staden inte räcker till för alla behov. Här gäller det att involvera beslutsfattare tidigt i processen. I stadsplanerarens samverkande roll med kommuner, myndigheter och olika kompetenser finns möjligheten att tidigt i processen sätta gemensamma mål för vad man vill uppnå genom planeringen.

Om ni är nyfikna att höra mer kan ni gå in och lyssna på seminariet Hur gör vi verklighet av riktlinjerna för fysisk aktivitet (länk till Vimeo), som anordnades av GIH, Cancerfonden och Hjärt- och lungfonden. Paneldiskussionen som berör samhällsplanering och där Karin Willis deltog i finns att se ca 49 min 42 sek in i seminariet.

Minna Jersenius,
Stadsplanerare på Tyréns

Källor och lästips

Fysisk aktivitet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Boverket (2020). Arkitektur och gestaltad livsmiljö