Kommunerna behöver bättre underlag för sitt arbete med bostadsförsörjning – Tyréns har metoden för det

2018 kom den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. I den fastslår utredningen ”ingen kommun på ett strukturerat sätt identifierar den bostadsbrist som direktiven är inriktade på.” Tyréns såg detta som en utmaning och ett år senare prövade vi en metod för att beräkna bostadsbristen, så som den definierades i SOU:n, på Uppsala. Sedan dess har Tyréns vidareutvecklat modellen tillsammans med Haninge och Malmö stad.

Parallellt med Tyréns arbete fick Boverket i uppdrag att beräkna bostadsbristen med hänvisning till kunskapsbristen som Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar pekar på. Boverket redovisade sitt uppdrag 2020 i rapporten Mått på bostadsbristen . Man skulle kunna tro att Boverket valt att mäta den bostadsbrist som Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar pekade ut, men så är inte fallet.

I Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar definieras bostadsbristen ”som skillnaden emellan ett bostadsutbud som motsvarar behoven och det faktiska utbudet av bostäder”. Så har även Tyréns definierat bostadsförsörjningsbehovet, som vi valt att kalla det i vår beräkningsmodell. När Tyréns beräknat bostadsförsörjningsbehovet har vi först identifierat de som inte har sitt behov tillgodosett idag och sedan matchat dem mot utbudet av bostäder, för att räkna ut den skillnad som omnämns i Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.

kommunerna det som de behöver för sitt arbete med bostadsförsörjning

Tyréns har utvecklat en metod för hållbar bostadsförsörjning.

Boverkets rapport fångar inte hela problemet

I Boverkets Mått på Bostadsbristen genomförs dock bara det första steget, där hushållens nuvarande boendesituation identifieras. Hur de nyckeltal som Boverket tagit fram kommer användas återstår att se, men Tyréns har svårt att se hur de kan utgöra någonting mer än ett nyckeltal bland flera som kommunen behöver ta del av. På inget sätt besvarar nyckeltalen de frågor som Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar vill att kommunerna ska besvara inför sitt arbete med Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Så kom i början av året en första ansats att införa delar av förslagen i Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, DS2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen. Promemorian hänvisar till både Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar och boverkets Mått på bostadsbristen, och föreslår skärpta krav på vad som ska ingå i Riktlinjer för bostadsförsörjning, samt ger Boverket i uppgift att bistå med underlag. I förslaget står det att riktlinjerna för bostadsförsörjning ”också särskilt [skall] grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.”

Detta är mycket välkommet! Inte bara innebär detta att den metod som Tyréns tagit fram är fortsatt gångbar, den är dessutom fortsatt i fokus och dess resultat efterfrågade av politiken. Vi hoppas nu att Boverket väljer att löpa linan ut och ta sin Beräkning av bostadsbristen till nästa steg.

Tyréns har analyserat den faktiska bostadsbristen

Vi på Tyréns står givetvis till förfogande med våra tjänster: Vi har analyserat den faktiska bostadsbristen i ett antal kommuner, vi har vänt och vridit på metoden, dragit slutsatser från såväl framgångar som misslyckanden och övat på att kommunicera resultaten så att de blir begripliga och användbara för kommunala tjänstepersoner. Vi har gjort såväl teoretiska och praktiska avvägningar i metoden och tagit fram räknesnurror som kortar ner analystiden för vissa moment. Kort sagt, vi kan ge kommunerna det som de behöver för sitt arbete med bostadsförsörjning och vi gör det gärna tillsammans med Boverket.


Läs mer om beräkningsverktyget på tyrens.se