Beräkningsmodell för bostadsförsörjning

I maj 2018 publicerades en offentlig utredning* om bostadsförsörjning i Sveriges kommuner. I uppdraget ingick att ta reda på hur kommuner analyserar och tar hand om bostadsbehovet för grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden. Efter en enkät till alla kommuner och intervjuer med ett antal utvalda kommuner stod det klart att ingen kommun gör en samlad bedömning av utbud och efterfrågan av bostäder. För att underlätta det arbetet tar Tyréns fram en beräkningsmodell som kommer att ge kommuner en tydlig bild av bostadsbehovet och ett underlag för en mer strategisk planeringen av bostadsförsörjningen.

Behoven vägs mot möjligheterna

Beräkningsmodell för bostadsförsörjningsbehov

I augusti testar Uppsala kommun den nya metoden.

Beräkningsmodellen går kort och gott ut på att varje hushålls bostadsbehov identifieras tillsammans med hushållets möjligheter att efterfråga en bostad. Detta jämförs sedan med hushållets nuvarande boende, och om detta inte skulle vara tillfredsställande, i ett andra steg med utbudet av bostäder i kommunen. Diskrepansen mellan det utbud som finns och det utbud som skulle ge varje hushåll en godtagbar bostad är att betrakta som bostadsförsörjningsbehovet.

Tyréns genomför forskningsprojektet** i samarbete med KTH, Uppsala kommun och Boverket. Beräkningsmodellen kommer att testas på Uppsala kommun som ett inspel inför deras arbete med bostadsförsörjningsstrategi 2020.

 

 

Metoden bygger på data från SCB

För att genomföra projektet har Tyréns beställt en omfattande databas från SCB, den har nu äntligen levererats och Tyréns arbetar med att färdigställa de initiala beräkningarna: vad är hushållens behov, vilka möjligheter har de att efterfråga en bostad, och är deras nuvarande bostad godtagbar. Arbetet beräknas vara klart i augusti och metoden är då redo att användas av Uppsala kommun.

*2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
**Tyréns forskningsprojekt Testbädd 2018:35 påbörjades hösten 2018 och finansieras av Sven Tyréns Stiftelse

Läs mitt tidigare blogginlägg ”Tankar om ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” >>