Trubbiga regler som leder till en mindre hållbar stadsplanering

En av Boverkets byggregler är att alla publika lokaler, arbetsplatser och bostadshus ska ha en parkering inom 25 meter från entrén. Det är en viktig regel som är till för att göra våra städer tillgängliga för alla. Boverkets byggregler tillsammans med kommunala planeringsriktlinjer innebär, tyvärr, ofta att attraktiva stadsytor används för parkering. Det börjar bli dags att se över trubbiga regler och riktlinjer som håller tillbaka den hållbara stadsplaneringen.

Enligt Boverkets byggregler ska parkering för rörelsehindrade kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetsplatser och bostadshus. En viktig regel som bidrar till att våra städer blir tillgängliga för alla.

För tomter gäller enligt Boverkets byggregler, BBR, att en angöringsplats för bilar ska finnas och att parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus”.

Samtidigt ställer de flesta kommuner som krav att den tillgängliga parkeringen ordnas på tomtmark, något som enkelt kan ordnas i garage. Trenden i stadsplaneringen är att parkering allt oftare lokaliseras i områdesgemensamma garage/p-hus/mobilitetshus och det har flera fördelar.

Fördelar med gemensamma garage:

  • Bilen hamnar ofta längre bort än exempelvis cykelparkering och kollektivtrafik vilket bidrar till att göra hållbara transportslag mer attraktiva och konkurrenskraftiga.
  • Byggaktörer kan undvika att bygga kostnadsdrivande och miljöpåverkande garage som i slutändan ska betalas av boende.
  • Samnyttjande främjas genom ”öppna” parkeringsanläggningar.
  • Mobilitetstjänster som till exempel bil- och cykelpool kan samnyttjas mellan olika fastigheter och på så sätt enklare etablera sin verksamhet i det aktuella området.

Attraktiv mark blir parkering istället för bostadsyta

Tyvärr kan detta innebära problem i stadsplaneringen. När vi planerar för parkering i gemensamma parkeringsanläggningar krockar lösningen med regeln om tillgänglig parkering på tomtmark.

Tillgänglig parkering ordnas enkelt, som tidigare nämnt, i garage under fastigheten. Men när garagen blir allt ovanligare, var ska den tillgängliga parkeringen då placeras? Lösningen blir ofta markparkering på kvartersmark. Kvartersmark som skulle kunna nyttjas till något betydligt mer givande som exempelvis mer bostadsytor eller större gård.

Samtidigt som kommuner genom sina regler tvingar byggaktörer att använda delar av sin tomtmark till tillgänglig parkering är det inte sällan allmänna gator finns inom 25 meter gångavstånd från entréer. Ett enkelt sätt att lösa problemet är att placera tillgänglig parkering på gatan som ändå finns där för fordonstrafiken.

Krångliga regler för parkering på allmän gata

Tyvärr finns det utmaningar med att anlägga tillgänglig parkering på allmän gata. Parkeringen kan exempelvis inte öronmärkas för enskilda individer och tillgängligheten kan bli drabbad. Kanske kan branschen tillsammans hitta ett nytt regelverk för att möjliggöra tillgänglig parkering på allmän gata utan att påverka nivån av tillgänglighet? Att hålla fast vid nuvarande regel leder i många fall till att den hållbara stadsplaneringen hålls tillbaka.

Med enkla regler för parkering på allmän gata skulle ”onödiga” garage och markparkeringar kunna undvikas och gårdar kan nyttjas för att vara just gårdar, samtidigt som fordonstrafiken kan hålla sig till gatumiljön. Det borde finnas en väg framåt för att säkerställa god tillgänglighet för alla och samtidigt underlätta för hållbara transporter och effektiv markanvändning.

Hör gärna av dig om du vill diskutera den här problematiken vidare!