Coinplace

Hur kan vi nyttja vårt byggnadsbestånd bättre?

Byggnader står ofta tomma, men ändå bygger vi ständigt fler. Genom samnyttjande kan vi använda de vi redan har på ett bättre sätt, för att spara på miljön och pengarna. Låter inte det ganska bra?

Återbruk i ett bredare perspektiv

Om vi menar allvar med omställningen till ett hållbart samhälle, tänker jag att vi först måste använda vad vi har på ett bättre sätt. Detta innan vi ens börjar tänka på att skapa nytt. Konsumtionssamhällets slit- och släng-kultur finns nämligen även inom byggbranschen. Allt för ofta river vi för att bygga och bygger för att riva.

Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas

Det är en poäng som bland annat opinionsbildaren Robin Rushdi Al-Sàlehi gjort gång på gång i sin kamp mot ett mer hållbart byggnadsbestånd. Och jag håller med. Han menar att kontor nyttjas i så liten grad som 10 % av tiden och för skolor är samma siffra 16 %. Hyresgästerna betalar dock fortfarande 100 % av hyran. Speciellt i tider av ekonomisk osäkerhet, energikris och klimatkris borde detta ses som en väldigt aktuell problematik. Men framförallt borde det ses som en möjlighet.

Samnyttjande

Branschen börjar bli medveten om att vi behöver börja använda mer hållbara byggmaterial och bättre hantera byggavfall. Jag uppfattar dock inte att det finns samma nivå av medvetenhet kring att designa mer multifunktionella byggnader och att använda de vi redan har på ett bättre sätt. Min kollega Åsa skrev ett blogginlägg om att en hållbar byggnad innefattar mycket mer än många tror, och att vi tenderar att fokusera på enstaka delar av problemet. Jag tror vi behöver påminna oss själva om att tänka på återbruk och hållbarhet inom alla aspekter av en byggnads livscykel. Samnyttjande eller lokaldelning är en av dessa aspekter, en som lätt glöms bort.

Min tolkning av begreppet samnyttjande är att det beskriver själva handlingen av att dela på en resurs. Multifunktionell design avser istället flexibilitet i byggnadens utformning och förutsättningar för att ha olika funktioner/användningar. Samnyttjande kan ta flera former:

  • Att en byggnad eller lokal används av flera verksamheter/funktioner vid samma eller olika tider på dygnet/året
  • Att det finns en flexibilitet i byggnaden för om verksamheterna/funktionerna behöver ändras eller bytas ut (som inte innebär att blåsa ut hela innanmätet)

 

Projektet Coinplace

Ett projekt jag har varit med och drivit under två års tid var innovationsprojektet Coinplace – design för multifunktionella byggnader. Syftet var att kartlägga vilka problem som förhindrar att samnyttjande inte redan är en utbredd praktik, och därefter att hitta lösningar på de viktigaste problemen. Målet var att utveckla tjänster för att hjälpa samhällsbyggnadsbranschen etablera fler samnyttjanden och använda sitt byggnadsbestånd mer resurseffektivt. Finansiärer var Sven Tyréns Stiftelse och Energimyndigheten.

 

Slutsatser

Några av projektets slutsatser var att byggnadstekniska hinder ofta är hanterbara, om än ofta en kostnadsfråga. Istället ligger svårigheten i att lagar, regler och bestämmelser kan försvåra för att förändra användningen av en viss lokal. Det största hindret är dock att det finns en brist på tydliga incitament och tidigare erfarenheter. Det skapar en osäkerhet kring att våga satsa. Om om ingen inte vågar försöka, kommer det aldrig att lyckas.

Vad projektet har sett är att det behövs mer fokus på samsyn och att representanter för de olika verksamheterna involveras i ett tidigt stadium i planeringen av ett samnyttjande. I synnerhet de befintliga hyresgästerna. Allt för ofta glöms den mänskliga faktorn bort, och hänsyn behöver tas genom exempelvis förändringsledning och beteendepåverkande åtgärder. Andra viktiga byggstenar är också att ta fram beslutsunderlag gällande incitament och målbild med att samnyttja, kartlägga risker och konsekvenser samt kostnader och nyttor. Det är även viktigt att tänka på långsiktighet i hur hela samnyttjandet riggas – speciellt gällande organisation och förvaltning. Lokal- och verksamhetsbeskrivningar är också ett bra underlag för att veta vilka parametrar som måste matchas ihop.

 

Tre tjänster för ökat samnyttjande

Projektet har utvecklat tre olika tjänster för att lösa de mest prioriterade utmaningarna som aktörer möter vid samutnyttjande. De handlar om att skapa samsyn och undvika målkonflikter, minska osäkerhet inför beslut och byggnadsteknisk optimering av lokaler. Läs mer om dem här.

Men det finns såklart väldigt mycket mer vi skulle kunna göra. Kika på våra övriga tjänster om ni vill se ett axplock av allt vi kan göra, och räds inte att fråga om vad som inte står där.

Kolla även in Tyréns samlade fokus-sida för Återbruk.