Anna Seling

Funktionalitet och rekreation i fokus vid gestaltning av Nya sjukhusområdet i Malmö

Tyréns arkitekter utformar vårdbyggnader och vårdmiljöer. I det här blogginlägget har jag ställt tre frågor till min kollega Anna Seling som är teknikansvarig landskapsarkitekt i uppdraget Nya sjukhusområdet i Malmö, NSM.

I uppdraget för Nya sjukhuset i Malmö ingår framtagande av gestaltning och bygghandling för platser och gröna rum i anslutning till två nya byggnader som uppförs på befintligt sjukhusområde. Tyréns har under flera år under ledning av Niclas Linderoth arbetat med mark- och VA-frågor inom uppdraget och sedan 2017 har även gestaltningsarbetet varit en viktig pusselbit i utformningen av den yttre miljön för Nya sjukhusområdet i Malmö.

Helhetsplanens gestaltningsprogram utgör ett kontinuerligt stöd under gestaltningen. Och precis som i uppdraget med Helhetsplanen är arkitekturföretaget White underkonsult till Tyréns och kollegorna utgör ett team i arbetet med gestaltningen av den yttre miljön inom NSM.

Gestaltningen av den centrala parken i systemhandlingsskedet

Anna, vilka är de största utmaningarna i arbetet med utemiljön inom ett sjukhusområde?

– Det är en oerhört komplex miljö. Sjukhusområdet utgör först och främst en stadsstruktur som inte bara ska fungera i sig själv utan också fungera som en väl integrerad stadsdel i staden. Utöver det har den specifika utmaningar vad det gäller infrastrukturen. Verksamheterna kräver särskild logistik, speciell fordonstrafik och infrastrukturen både ovan och under mark är utrymmeskrävande. Det är en utmaning att både bevara befintlig grönstruktur och skapa ny i den täta stadsstrukturen.

Sjukhusområdet är en hektisk plats som samtidigt behöver upplevas som inbjudande och vilsam.

– Ett sjukhusområde har stort fokus på framkomlighet och tillgänglighet. Det är febril aktivitet och ibland en mycket hektisk plats. Byggnadskropparna är stora och de trängs på en liten yta. Sjukhusområdet behöver samtidigt upplevas inbjudande och vilsamt både för vårdsökande och personal. Här har utemiljön en avgörande roll. De gröna rummen och platserna kan bidra till en mänsklig skala och bidra till att området upplevs välkomnande och trevligt. Det är viktigt att skapa vilsamma miljöer som inte upprör, miljöer som upplevs omhändertagna och ordnade. Gestaltningen ska också underlätta för dig att orientera dig. Gestaltningen och valet av material ska underlätta drift och underhåll så att miljön upplevs välskött och gedigen. Detta kan bidra till att känslan av trygghet förstärks.

Vilka är framgångsfaktorerna i projektet?

– En framgångsfaktor är ett starkt och tydligt ledarskap genom vår kollega Niclas Linderoth och trygga och kunniga ingenjörskollegor i teamet där det råder en ständig och öppen dialog. Det finns också en nyfikenhet i teamet vad gäller gestaltning och det gröna som har lett till att miljöerna mellan vårdbyggnaderna har fått den status och det fokus de behöver. En annan framgångsfaktor har varit datasamordningen och de gemensamma granskningarna i en digital plattform.

Just nu gestaltar vi den centrala parken, områdets lunga.

Vad är status i uppdraget just nu?

– Nu gestaltar vi områdets lunga, den centrala parken, som blir en resurs och tillgång för hela sjukhusområdet och staden. Parken bidrar både till försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Parken ska fungera som resurs vid skyfall och hantering av dagvatten. Perennfloden som slingrar sig genom parken i en försänkning ska kunna hantera stora mängder vatten. I parken har vi också tänkt in flera biotopåtgärder. Vi fokuserar på inhemska arter och hoppas på så sätt skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden. Vi har även valt att ta in exoter och ett stort antal arter för att skapa en robustare miljö. Vi har i dialog med sakkunniga hos staden valt arter som inte enligt de senaste rönen är invasiva och arter som kan stå emot ett mer extremt klimat. Växter har också valts för att undvika allergener.

Är det något ni fokuserar extra på för värdeskapandet i området?

– Ett viktigt fokus har varit att bevara träden i området och trygga de gröna strukturerna som leder in i området och omger det. På så sätt förbättrar vi möjlighet till behagligt mikroklimat, hälsosam skugga och sinnliga upplevelser. När det kommer till 3 30 300 regeln kan området stoltsera med närheten till större grönområden genom Pildammsparken och trots all ny bebyggelse i området, ett stort antal bevarade träd och många nya.
Ett annat viktigt fokus genom både arbetet med Helhetsplanen och NSM är fokuset på bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöerna i området. Både de byggda och gröna kulturmiljöerna stärker platsen identitet och värdeskapande. Kulturmiljöerna bidrar också starkt till en känsla av tillhörighet och igenkänning som i sin tur är upplevelser som skapar lugn och upplevelse av trygghet, avslutar Anna Seling.

 

Läs mer om Tyréns kompetens inom vårdmiljöer:

Läs mer om våra tjänster inom vårdmiljöer på tyrens.se >>
Läs mer om uppdraget för Nya sjukhusområdet i Malmö >>