Lina Färje, Tyréns

Social hållbarhet i Arkitekturakademin

Idag lämnar jag över ordet till Lina Färje, ljusdesigner på Tyréns, som delar med sig av några reflektioner om social hållbarhet efter en föreläsning i ämnet som är en viktig del i Tyréns Arkitekturakademi.

Vi i Arkitekturakademin har fått delta i en föreläsning med Johan Wahlgren och Ylva Preutz från Tyréns avdelning för Social och ekonomisk hållbarhet. Här diskuterades bland annat begreppet social hållbarhet och vilka verktyg som finns till hands när man jobbar inom området.

Det konstaterades att ”social hållbarhet” är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är beroende av värderingar i samhället, vilka normer vi har och vad vi ser som önskvärt.

Det konstaterades att ”social hållbarhet” är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är beroende av värderingar i samhället, vilka normer vi har och vad vi ser som önskvärt. En definition som Folkhälsomyndigheten använder sig av är:

”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”

Tyréns har ett eget verktyg där man analyserar olika begrepp som jämställdhet, jämlikhet, rättvisa, intersektionalitet och diskriminering för att utvärdera hur dessa påverkar den sociala hållbarheten i ett projekt. Andra typer av analyser man genomför är till exempel Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalyser. Barnperspektivet är det senaste perspektivet som kommit in i svensk lagstiftning genom att Barnkonventionen blev lag 2020.

I mitt jobb som ljusdesigner är social hållbarhet ett ämne som ligger nära hands då vi också jobbar mycket med trygghetsfrågor och frågor kopplade till hälsa och belysning.

I mitt jobb som ljusdesigner är social hållbarhet ett ämne som ligger nära hands då vi också jobbar mycket med trygghetsfrågor och frågor kopplade till hälsa och belysning. Belysningen får ofta rollen att lösa problem kopplade till trygghet. Dock är belysningen alltid en del av en helhet och inget som ensamt kan lösa problemen. Vi behöver samarbeta med andra kompetenser som arkitekter, landskapsarkitekter och trygghetsexperter för att hitta möjliga metoder och lösningar. I frågor kopplade till hälsa påverkar belysningen bland annat dygnsrytmen. Också möjligheten att kunna röra sig utomhus i mörkertid är en fråga om folkhälsa med ett demokratiperspektiv. Vi tar oss gärna an dessa utmaningar och med en samverkan i projekten mellan olika kompetenser har vi goda möjligheter att hitta trygga och socialt hållbara lösningar.

Lina Färje, ljusdesigner och deltagare i Tyréns Arkitekturakademi

Arkitekturakademin

Om Arkitekturakademin

  • Arkitekterna utbildas i processledning för cirkulära samhällen
  • Utbildningen är finansierad av Sven Tyréns Stiftelse
  • 45-60 arkitekter utbildas under tre år
  • Rektorer för utbildningen är Linda Tholence och Katrin Berkefelt, arkitekter och avdelningschefer på Tyréns.

Läs mer om Arkitekturakademin på tyrens.se