Mobilitet och arbetsliv

Mobilitet och arbete i en framtida värld

Världen är inne i ett skifte. Nya trender blommar upp när klimatomställningen får allt högre prioritet. För att nå klimatmålen i Sverige krävs en omprioritering av trafiken. Politiken pekar i dagsläget på laddinfrastrukturen som framtiden, men är detta verkligen framtiden? Det är dags att se mobilitet och arbete som en helhet kopplat till människans vardag. framtiden kan se annorlunda ut när man möjliggör förändring på bred front. när arbete sker hemifrån minskar pendlingsresor vilket skapar andra sociala ekosystem. I den här omvärldsanalysen tittar vi närmare på mobilitetens och arbetets framtid.

Mobilitetens roll i en framtida vardag

Mobilitet och arbete påverkar privatpersoner i vardagen. Det finns flera exempel på omställningar som skett de senaste åren till det bättre världen över. Trafikverket gör var fjärde år en omvärldsbevakning över transportsystemets trender. I omvärldsbevakningen för 2022 skrivs det om megatrender som visar var samhället är påväg i framtiden. Analysen pekar på två aspekter som är intressanta för oss trafikplanerare. Att kranskommuner och landsbygden blir attraktivare av att fler jobbar hemifrån och att transportsektorn överförs till eldrivet. Denna omställning påverkar självklart inte bara mobiliteten eftersom ett skifte ut mot landsbygden också innebär att de digitala mötens kommer bli fler och vanligare.

Digitalisering

Digitaliseringen bidrar till att färre människor är beroende av transporter på samma sätt som tidigare och det kommer bli lättare att både jobba hemma eller på annan ort. För mobiliteten innebär detta delvis att färre resor av privatägda fordon behöver ske och att bilen i större utsträckning därför står kvar hemma.

Micromobiliteten, till exempel el scootrar, hyrcykel och bilpool, får därför större plats i städerna. Detta är även en indikation att bilen som fordon i stort stannar kvar i samhället men kanske under en annan roll än tidigare. Den minskade efterfrågan på transporter till och från jobb innebär större möjligheter för bilpool och kollektivtrafik att ta den privata bilens plats i många fall om endast mindre resor behöver göras. Detta i sin tur skapar mer aktivitet i villaområden när fler får en vardag hemifrån. Samtidigt bör trafiken ute på vägarna minska regionalt och öka lokalt när de långväga resorna inte behövs i samma utsträckning.

Arbetet

Den ökade hemvistelsen skapar nya möjligheter för villaområden och flerbostadshus att bli mer aktiva där satsningar kan göras för utökade aktiviteter i dessa områden. Detta skapar både en förändrad situation för privatpersoner men samtidigt en möjlighet för den lokala ekonomin att frodas och handel kan tillkomma på platser som inte har det än. Den ökade aktiviteten lokalt skapar en utökad möjlighet för en delningsekonomi där el fördelas annorlunda än i dagsläget då bilen i större grad står kvar hemma. Under pandemin gick det att se ett skifte för restaurangbranschen där fler lokala kedjor fick ökad försäljning.

Elens roll

Elfrågan blir med detta ännu viktigare där vi ser skenande elpriser över hela Sverige idag. Elpriset i Sverige påverkas av flera olika aspekter, både kriget i Ukraina, elektrifieringen och Europas situation generellt. För att råda bot på detta finns flertalet vägar att gå. Södra Sverige behöver utöka sin elproduktion och kan göra detta med hjälp av till exempel solenergi genom solceller. Solceller har hjälpt flera fastigheter att lätta på elkostnaden genom att producera egen el. I vissa fall har solceller på taket även möjliggjort att hushållet kunnat sälja tillbaka el till nätägaren och på så sätt fått lägre elkostnader. På sikt kommer solceller vara en stor del av energigenereringen i Sverige och trenderna pekar på att den egna elproduktionen kommer öka. Endast en typ av energikälla löser inte alla problem. För att det ska finnas flexibilitet i elnätet krävs en blandning av flera olika sätt att både skapa el och fördela el.

Affärsmodeller

En laddare i hemmet behöver inte bara vara en investering för den egna bilen. Trenderna visar på nya affärsmodeller som riktar sig till gemene person där villaägare med en laddare ska kunna låta andra personer ladda sina fordon när hushållets fordon inte behöver laddas. Detta möjliggör för husägare att ta betalt för elbilsladdningen för att kunna lätta på den egna elräkningen. Nationellt men även globalt finns ett starkt intresse för nya affärsmodeller gällande elförbrukningen och att kunna använda elen på nya sätt. I praktiken skulle ovan förklarade affärsmodell innebära att andra fordon kommer kunna stå och ladda på hushållets garageuppfart och delvis betala hushållets elräkning.

Tittar man på hur mobiliteten och arbetets roll i samhället idag förändras kan en konstatera att skiftet sker fort. Det krävs att det går fort eftersom det bara är 7 år kvar till klimatmålen ska nås. Mobiliteten och arbetet går i rätt riktning men det går långsamt. Trenderna behöver vara vardag redan idag och inte i framtiden.