Integrerad landskapsanalys

Integrerad landskapsanalys för holistisk och effektiv planering

Den integrerade landskapsanalysen är en typ av uppdrag som blir mer och mer aktuell i takt med ett ökande exploateringstryck i kombination med en ökad efterfrågan på långsiktigt hållbar samhällsplanering. Inom utvecklingsprocesser som t ex Citylab (Sweden Green Building, hållbarhetscertifiering av stadsdelar) är integrerad landskapsanalys inte bara en förutsättning för genomförandet utan också en möjlighet att göra natur- och kulturarvsfrågor till en potential för utveckling av platser, kommuner och regioner.

Landskapet är den helhet där allting händer. Det är grunden för en god livsmiljö och för den biologiska mångfalden och den utgör kapital i näringslivsutveckling och i lokal och regional tillväxt.

(Landskapskonventionen)

Landskapskonventionen syftar till ett förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. I en hållbar utveckling måste en avvägning ske mellan hur landskapets värden – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska – ska utnyttjas, bevaras och utvecklas. God planering ska främja en god ekonomisk tillväxt samtidigt som natur- och kulturvärden främjas.

Den integrerade landskapsanalysen är en metod genom vilken miljöers och platsers värden och potential studeras i samverkan olika professioner. De kompetenser som kan ingå är t ex kulturmiljö, arkeologi och kulturgeografi, naturmiljö, ekologi och ekosystemtjänster, planering, arkitektur och explotering, vatten, hydrologi, mark och geologi samt etnologi och socialantropologi. Det holistiska angreppssättet skapar grund för en effektiv planeringsprocess. Landskapskonventionen, som trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige efter att Sverige ratificerat den, spelar en viktig roll som inspiration för den helhetssyn på landskapet som vi utgår ifrån.

En integrerad landskapsanalys kan vara generell och ligga till grund för strategisk planering, eller riktad och peka ut värden inför en planerad förändring. Tyréns arbetar för närvarande med ett flertal integrerade landskapsanalyser i uppdrag i olika delar av landet, i både stads- och landsbygdsmiljö. Ett exempel är  alternativvalsstudien för ny tvärförbindelse på Hisingen i Göteborg med Tyréns Erik Hansson, samhällsplanerare, som uppdragsansvarig. Övriga medverkande kompetenser är kulturmiljö, landskapsarkitektur, biologi, trafikplanering, vägprojektering, geologi, samhällsekonomi.

Våra kunder för integrerad landskapsanalys är bland annat kommuner som ska förvalta, skydda och utveckla ett område och olika typer av exploatörer som vill minimera negativ påverkan i samband med ett projekt.

Läs mer om alternativvalsstudien på Hisingen genom att klicka här.

Läs mer om Citylab genom att läsa här.

Läs mer om Europeiska landskapskonventionen:

http://www.coe.int/sv/web/landscape/home

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/