En insyn i det nya certifieringssystemet för stadsutvecklingsprojekt

Förra veckan lanserades en certifiering för stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden, och jag har intervjuat den medverkande Tyréns-kollegan och KTH-professorn Björn Hellström för att ta reda på mer. Vad är det för något, hur går det till, vad kan det medföra och vad är kopplingen till forskningsprojektet Decode?

Certifieringssystemet

Det är organisationen Sweden Green Building Council som nu i januari 2018 släppte en ny certifiering för hållbara stadsdelar. Certifieringssystemet är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden. Citylab Action Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0 heter den och är en vidareutveckling av version 1.0 som kom 2015. Syftet med guiden är att vägleda projekt för att nå en hållbar stadsutveckling, och detta behov av vägledning har funnits länge ute i landets kommuner.

Certifieringen består av ett open source dokument som kan användas av vem som helst, förslagsvis som en form av checklista vid planering i tidiga skeden. Dock kan det vara bra att även få stöd och hjälp i processen, samt tillgång till forskning, experthjälp och samverkan med andra projekt i samma situation. Då kan projektet gå med i Citylab, som är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling. De som deltar får tillgång till metoder, verktyg, utbildning och kontaktnät för att utveckla städer hållbart. Det är även vid medverkan som projektet får möjlighet att bli certifierat.

Certifieringssystemet är empiriskt grundat, och är en destillering av stadsutvecklingsbranschens erfarenheter och behov av lösningar på de återkommande problem som dyker upp vid stadsutvecklingsprojekt.

Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet – Handledning och certifiering 2.0

Decode

Decode är ett forskningsprojekt som har haft en betydande del i framtagandet av certifieringen, speciellt vad gäller processtyrning, och där Björn Hellström är initiativtagare och forskningsledare. DECODE står för Community Design for Conflicting Desires och är finansierat inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – hållbara miljöer. Decode består av en unik sammansättning av forskarkompetenser som traditionellt inte är involverade i hållbar stadsutveckling, vars kunskaper integreras med expertis inom industri-, kommun- och myndighetssfären. Decodeprojektet har även medverkat i utvecklingen av det nationella forumet Citylab Action, och båda dessa har alltså bidragit till certifieringen och är även stödfunktioner för de stadsutvecklingsprojekt som väljer att certifiera sig. Decode bidrar med stöd i form av forskning och problematisering samt genom att förmedla goda exempel på projekt som ”lyckats”.

www.decodeprojektet.se

Certifieringens innebörd och mening

Samtliga 20 indikatorer på hållbarhet måste projekten uppfylla för att få certifieringen. Speciellt indikatorerna prisrimliga bostäder och sociala klausuler kan då anses vara tuffa krav (se guiden för definition, länk hittas i slutet), vilket Björn menar kan ge incitament för kommunpolitiken och nationell politik att driva just de frågorna framåt och därmed möjliggöra att indikatorerna kan nås.

Björn berättar också att certifieringen kan underlätta kommunikationen mellan kommun och byggaktör, då båda parter får tydligare besked om vad de både behöver ge och ta för att skapa hållbar stadsutveckling. I och med att guiden är väl genomarbetad och empiriskt grundad kan det bli lättare för dem att ha den att förhålla sig till och planprocessen kan därmed gå snabbare. För kommunerna blir det också tydligare vilken typ av kompetens som behövs och ifall de inte innehar den, vilken kompetens de då behöver efterfråga.

Vidare framför Björn att det viktigaste och mest unika med certifieringen är det att den tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. Att alltid ha respekt för och visa ödmjukhet inför dem, menar Björn är väldigt viktigt i arbetet med hållbarhet. Certifieringssystemet utgår i varje projekt från just nulägesbeskrivningen, och därmed ställs krav utifrån det unika utgångsläget vilket gör att projekten kan ”mätas” mer rättvist. Nulägesbeskrivningen är alltså grundval till hur allt hänger samman och att hitta denna nyckel var vad Björn anser varit det svåraste i arbetet. Alltså att hitta nyckeln till logiken i hur de oerhört komplexa delarna och helheten hänger ihop och hur det kan struktureras och kommuniceras.

Framtiden

Detta utarbetade certifieringssystem för stadsutvecklingsprojekt gäller alltså planering vid tidiga skeden, och arbetet har nu inletts med att ta fram certifiering även för genomförandeskedet och förvaltningsskedet. De beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019 respektive 2019/2020. Decodeprojektet fortsätter parallellt och samlar in fler goda exempel och bidrar med forskningsunderlag. Även Citylab fortsätter parallellt med att vidareutveckla stödet som kan erbjudas i certifieringsprocessen för att vägleda fler projekt mot att nå en hållbar stadsutveckling.

 

Läs mer:

Om certifieringssystemet: https://www.sgbc.se/citylab-action-certifiering,

Om Sweden Green Building Council: https://www.sgbc.se/

Om Decode: http://www.decodeprojektet.se/