Bild 4

Stockholmsmotiv av Bo von Zweigberk (t.v.) och Stig Claesson (t.h.)

Stockholmsmotiv av Bo von Zweigberk (t.v.) och Stig Claesson (t.h.)