Parkering vid vatten

Bättre för än emot – en parkeringsfundering

Tillgängligheten är viktig för stora som små städer. Staden ska inte bara betjäna de egna invånarna utan också landsbygden i regionen. Därför är stadens tillgänglighet inte bara ett stadsutvecklingsproblem utan även ett landsbygdsproblem. För att stadens omland ska vara attraktivt måste också staden fungera, inte bara som service- och handelscentrum, utan också som en social och kulturell mötesplats. Därför är det viktigt att staden upplevs tillgänglig, intressant och välkomnande.

Allt som oftast brukar dock tillgänglighetsdebatten tyvärr sluta i en diskussion för eller emot bilen. Hur tänker vi då? Vi måste väl argumentera för tillgänglighet och inte mot bilen? Att debatten ofta blir både skev och hätsk när bilen diskuteras bottnar ofta i en bristande helhetssyn där parkering får klä skott för det egna missnöjet.

Låt inte parkeringen bli problemet

Vi måste nyansera diskussionerna och sluta att prata om parkering som ett problem bottnat i ett underskott av p-platser. Jag har arbetat med utvecklingsprocesser i många städer och min erfarenhet är tydlig. I många fall finns ingen egentlig brist på parkeringsplatser. Det är inte där problemet ligger. Detta innebär dock inte att det inte finns ett parkeringsproblem om besökaren upplever att det är krångligt att parkera. Problemet måste bara lösas utifrån rätt aspekt. Information, kommunikation och attitydförändring är viktiga verktyg, ofta i kombination med en utveckling av de fysiska förutsättningarna.

Det finns många verktyg för att ändra folks attityd. Parkeringsledningssystem som tydligt visar var det finns lediga platser är ett bra verktyg, Ett annat är enkla och bekväma betalsystem som gör att det upplevs enkelt. Staden erbjuder så många upplevelser och möjligheter att vi inte ska behöva stressa tillbaka till bilen när vi gärna vill stanna lite längre.

Parkeringens funktion, sett utifrån ett helhetsperspektiv, är en avgörande framgångsfaktor och en viktig del i stadens utbud och erbjudande. Om vi sedan åker mindre bil eller om trenden går emot ett ökat kollektivt resande, det är en helt annan diskussion. Förutsättningarna för denna diskussion kommer nog ändå att förändras snabbare än vi anar.

Så låt oss se till att fortsätta fokusera på att göra våra städer tillgängliga. Det är enklare att nå målet om vi utgår från vilken utveckling vi vill se och inte vilken utveckling vi vill bromsa eller stoppa.