restidperresaochfordonstyp

Ett diagram som visar restider per resaoch reslängd per resa