Hållbar stadsutveckling genom Citylab

Under gårdagen samlades ett femtiotal specialister från Tyréns, varav flera kulturmiljöspecialister, för en kurs i Citylab Action – en ny processmetodik för hållbar stadsutveckling. Centralt under dagen var att aktivt arbeta med och testa processen samt dess mål och effekter – att genom olika övningar och i tvärvetenskapliga grupper tillämpa dessa på olika stadsbyggnadsscenarier.

Citylab lyfter kulturmiljön som självklar hållbarhetsaspekt

Genom övningarna blev det tydligt att metoden är ett ett enkelt och effektivt verktyg för att i ett tidigt skede belysa hållbarhetsaspekterna. Lokala förutsättningar identifieras och behov av specifika nyckelkompetenser för det aktuella projektet. Processmetodiken innebär att konkreta mål för kulturmiljön måste ställas upp jämte övriga hållbarhetsmål, med indikatorer som ska bedömas vid en certifiering. I åtta punkter specificeras hur uppfyllelsen av målet ska redovisas. Redovisningen av målet handlar om allt ifrån behovsanalys och kulturmiljöstrategi till återanvändande av byggmaterial och brukande av traditionella material och hantverksmetoder.

Citylab Action Mål 2 Kulturvärden:

Befintliga kulturvärden och en levande kulturhistoria ska nyttjas och vidmakthållas som villkor för utveckling och integrering av ny bebyggelse.

Vi var fyra bebyggelseantikvarier från Tyréns som medverkade under dagen, förutom jag; Paul Hansson, Emma Hedar och Hélène Svahn Garreau. Efter kursen var vi eniga om att Citylab kommer att kunna bidra positivt till ett medvetandegörande av kulturvärden som en självklar hållbarhetsaspekt. Citylab Actions program och handlingsplan kommer att kunna bidra till att olika aktörer i ett tidigt skede blir medvetna om vad som krävs av olika kompetenser för ett så bra slutresultat som möjligt.

Det är en stor fördel när kulturmiljökompetensen kommer in tidigt i stadsbyggnadsprojekten. Då kan man arbeta proaktivt och integrerat med de antikvariska frågorna och man har bättre förutsättning att verka för att kulturmiljön blir en resurs i projektet istället för att det ska bli ett besvärligt exploateringshinder som hanteras i slutet för att leva upp till lagkraven.

Vad är Citylab Action?

Citylab Action ingår som verktyg i ett av Sweden Green Building (SGBC) nytillkommet forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling och syftar till att ”ge förutsättningar för en engagerande och effektiv process, samt att säkerställa att hållbarhet beaktas i stadsutvecklingsprojektets olika faser: vision, strategi, planering, genomförande, förvaltning och fortsatt utveckling”. Tyréns har varit delaktiga i utvecklingen av Citylab och har därmed unik kunskap om processen.