Skalan i norra Norrland

Jag har kommit att fascineras av storleken på den gröna omställningen i norra Norrland. I det här blogginlägget försöker jag ge en överblick över den megainvestering som håller på att ta form i spåren av klimatkrisen.

Skog, malm och vattenkraft kommer att kompletteras med batteritillverkning, fossilfritt stål/fossilfri järnsvamp och vindkraft.

Norra Norrland har en unik möjlighet att leda världen i den gröna omställningen. Områdets klimat och naturresurser ger möjligheter som inte finns på andra platser. Under de närmaste decennierna kommer enorma investeringar att satsas på den gröna omställningen i norra Norrland, vilket kommer locka många svenska och utländska investerare och företag att etablera sig i regionen. Det här ger också upphov till en sällan skådad satsning på infrastruktur och samhällsbyggnad.

Jag har lekt med siffror och antaganden i syfte att beskriva storleken på denna megainvestering, siffror ska därför inte tas för sanningar. Megainvesteringarna överskrider det mesta som har gjorts i modern historia och saknar motstycke sedan industrialiseringen.

En statsbudget

Över 1.000 miljarder kronor förutspås investeras i norra Norrland under kommande decennier. Det motsvarar storleksordningen av ett helt års statsbudget! [di.se]

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen bland annat:

  • 2,5 miljarder kronor till Trafikverket för att öka underhållet av vägar och järnvägar.
  • 1,5 miljarder kronor till investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gång.

Några av de tänkta största investeringarna i norra Norrland är:

  • 400 miljarder kronor – LKAB:s omställning till fossilfri gruvindustri
  • 70 miljarder kronor – Markbygdens landburna vindkraftpark (Europas största)
  • 40 miljarder kronor– Northvolts batterifabrik
  • 25 miljarder kronor – H2 Green Steels produktionsanläggning för fossilfritt stål
  • 4 miljarder kronor – Utbyggnaden av hamnarna i Luleå och Piteå

Halva Sveriges yta

Ytan, ca 200.000 km2 motsvarar nästan halva Sveriges yta, ca 450.000 km2.

Norra Norrland består av fyra län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Regionen har dock bara cirka 1 miljon invånare, vilket ger en låg befolkningstäthet på cirka 5 personer per kvadratkilometer och motsvarar endast ca 10 procent av Sveriges befolkning.

Den stora ytan möjliggör etablering av storskaliga industrianläggningar som kan dra nytta av tillgången till elkraft och naturresurserna i området. Dessutom kan den låga befolkningsdensiteten innebära lägre konkurrens om arbetskraft och mark, vilket kan vara fördelaktigt för företag som vill etablera sig i regionen.

Det geografiska avståndet i norra Norrland kan dock vara en utmaning när det gäller att distribuera el till industriföretag över hela regionen. Det krävs ett välutvecklat elnätverk för att säkerställa att alla företag får tillgång till den nödvändiga elförsörjningen.

Finanskriser, pandemi och norra Norrland

I historieböckerna kommer vi att kunna läsa om vad som påverkat sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Den gröna omställningen i norra Norrland kommer då att omnämnas tillsammans med finanskriser och pandemi.

Som framgår av diagrammet skedde en kraftig ökning av arbetslösheten i samband med 1990-talskrisen. Även uppgångarna i samband med lågkonjunkturen i början av 2000-talet och finanskrisen 2009 framgår i diagrammet. Efter finanskrisen upprepades i viss utsträckning samma mönster då arbetslösheten länge låg kvar på en relativt hög nivå, trots att sysselsättningen ökade. Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden syns tydligt i början av 2020-talet. (Här har antagits att arbetslösheten för riket för kommande 20 år varit medelnivån av arbetslösheten 20 år bakåt i tiden.) [ekonomifakta.se]

25 procents ökning av arbetstillfällen

Kring 100.000 nya arbetstillfällen förväntas, vilket skulle vara en ökning av antalet anställda inom näringslivet i Norra Norrland med ca 25%. Och för att få en förståelse av hur många dessa nya arbetstillfällen är kan det jämföras med att vi i inom näringslivet i hela Sverige idag har ca 3.500.000 anställda, så dessa förväntade nya arbetstillfällen i Norra Norrland motsvarar en ökning av arbetstillfällen totalt i Sverige med ca 3%.

50 procentig befolkningsökning

I dagsläget lever ca 850.000 personer i norra Norrland. Ett uppskattat tillskott på 400.000 invånare skulle innebära en befolkningsökning till regionen på ca 50%.

 

Sammanfattningsvis erbjuder skalan i norra Norrland både möjligheter och utmaningar. Den stora ytan möjliggör etablering av storskaliga industrianläggningar som kan dra nytta av tillgången till elkraft och naturresurserna i området. Dessutom kan den låga befolkningsdensiteten innebära lägre konkurrens om arbetskraft och mark, vilket kan vara fördelaktigt för företag som vill etablera sig i regionen. Utmaningarna tänkte jag skriva om nästa gång.

Tack så mycket för att du tog dig tid att läsa mitt blogginlägg!

Ha en fin dag!

Hälsningar
Camilla Mattsson