Excellent!

Efter flera år av hårt slit under projekteringen av nya tunnelbanan till Barkarby har vi äntligen fått betyget Excellent i vår Interim Award i CEEQUAL.

Detta betyder att vi håller hög nivå med internationella mått mätt inom aspekterna:

  • Projektledning (tex genomförde vi hela hållbarhetsarbetet med en gamificationstrategi)
  • Människor och lokalsamhälle (tex har stora kommunkationsinsatser och flera attitydundersökningar gjorts, en SKB har tagits fram och en analys av barnperspektivet i byggskedet har genomförts)
  • Markanvändning och landskapsutformning (tex har vi utnyttjat flera tidigare hårdgjorda ytor som etableringsytor och vi har gjort MKB:er och lokaliseringsutredning för att bekräfta att platsen var lämplig)
  • Kulturhistorisk miljö (tex flyttades sträckningen för att undvika intrång i historiskt värdefulla miljöer)
  • Ekologi och biologisk mångfald (tex har ventilationstornet utformats i trä med integrerade fågelbon och ett torrängstak är projekterat på stationstaket i Barkarbystaden)
  • Vattenmiljö (tex utförs injektering och skyddsinfiltration för att undvika grundvattensänkning och det ställs höga krav på rening av vatten i byggskedet. Eftersom projektet är beläget mestadels i tunnel blir det väldigt lite tillkommande ytavrinning)
  • Fysiska resurser (tex har klimatpåverkan minskats med mer än 30% under projekteringsskedet genom bland annat optimerad design. Byggvarubedömningen har använts redan i projekteringsskedet för att undvika miljöfarliga produkter, snålspolande armaturer har projekterats och anläggningen har projekterats med livslängden 120 år)
  • Transporter (tex beslutades det i samverkan med kommunen att upprätta en lokal krosstation i området för att korta transportsträckorna och öka återanvändningen av massor i närområdet och så har resvaneundersökning genomförts för projektörerna)

Bra jobbat alla mina fina Hållbarhetsagenter på Tyréns, Ramboll och White Arkitekter samt vår beställare FUT/Nya tunnelbanan.

Nu ska vi göra vårt bästa för att ha ett minst lika hållbart byggskede!

 

Vill ni läsa mer om projektet kan ni spana in CEEQUAL:s hemsida.