Strategier i en allt mer osäker omvärld

Kanske är du väl förberedd på de risker som kan hota er verksamhet. Men har du koll på hur snabbt riskbilden kan förändras, så att er planering i lika snabb takt hinner anpassas till nya och förändrade risker? I kristider blir det extra tydligt att fler behöver ett långsiktigt och systematiskt hållbarhetsarbete.

Det blir allt tydligare. En närsynt kvartalsekonomi med kortsiktiga vinstintressen blir allt mer riskfylld. Det vittnar samhällets dåliga beredskap för den kris som vi befinner oss i nu till följd av covid-19-pandemin om, trots att forskarvärlden sedan länge varnat för riskerna. Vi ser ett stort behov av att tänka mer långsiktigt i vårt företagande, för att vi ska stå bättre rustade när kriser och snabba förändringar drabbar oss. Hjälpen står att finna i ett anammande av ett mer långsiktigt hållbarhetsperspektiv i företag och verksamheter. Det vi behöver är företag och organisationer som tar det långsiktiga hållbarhetsperspektivet på allvar.

En osäker omvärld

Vi lever i en orolig tid – en tid starkt präglad av osäkerhet och en allt snabbare samhällsförändring. Ja, man skulle till och med kunna säga att världen blivit mer nyckfull – en värld som verkar ligga långt ifrån något som skulle kunna kallas jämvikt. Med trender, skeenden och händelser – som utbrott av pandemier som covid-19, en snabb teknisk utveckling och digitalisering i samhället, en ökad globalisering och urbanisering, en allt snabbare utträngning av de ekologiska systemen och utarmning av den biologiska mångfalden, en pågående global klimatförändring, ett ökat politiskt misstroende, geopolitiska och handelspolitiska konflikter samt politisk populism och propaganda – blandas snabba och långsamma händelseförlopp som får både lokala och världsomfattande effekter. Det blir allt svårare att tolka tvetydiga fakta, komplexa trender och att förutspå framtiden. Det blir helt enkelt allt svårare att svara på frågan om vad vi kan förvänta oss av framtiden. Det är just sådana osäkerheter som näringslivet brukar avsky – en marknad med otydliga spelregler.

Värdet av hållbarhetsarbete

Det är i tider som dessa som värdet av hållbarhetsarbete i företag blir som tydligast. Hållbarhet handlar inte bara om hur en verksamhet påverkar samhället, människan och miljön. Det handlar lika mycket om det omvända – hur omvärlden påverkar företaget. I det första fallet, där lejonparten av företag idag lägger sitt huvudfokus, skapas främst indirekta värden genom att bygga goodwill, förtroende, stärkt varumärke och attraktivitet. Men det är i det senare fallet, att använda hållbarhetsperspektivet för att forma en stark affär, som de mer direkta värdena kan skapas – en ökad lönsamhet, ett stärkt marknadserbjudande och en ökad motståndskraft mot oförutsedda händelser.

Hantering av hållbarhetsrisker

Något som har blivit allt viktigare för att stärka både långsiktigheten och robustheten, i affären likväl som verksamheten, är riskhantering – att identifiera och hantera risker och möjligheter inom olika sakområden, med olika intressentperspektiv och med olika tidshorisonter. Riskhantering är ett verktyg för att förebygga problem, tillvarata möjligheter, säkerställa tillräcklig beredskap och att vidta åtgärder i god tid innan akuta situationer uppkommer. Att säkerställa en stabil affär och lönsamhet över tid. Det lämpar sig särskilt väl för att navigera ett företag, en verksamhet eller ett projekt rätt, i en osäker och föränderlig omvärld. Det är därför ingen slump att det nu dyker upp allt fler krav, riktlinjer och de-facto-standarder för riskhantering inom hållbarhet. Vi ser exempelvis utvecklingen av kvalitets- och miljörisker i de globala ISO-standarderna, av klimatrelaterade finansiella risker i ramverket TCFD och av hållbarhetsrisker i GRI, Global Compact, ISO-standarden för socialt ansvar samt i den svenska årsredovisningslagen. För investerare blir också riskperspektivet inom hållbarhet allt viktigare vid utvärderingen av risknivåer i olika verksamheter.

Hållbarhetsrisker som har en finansiell påverkan på företagens affärer kan bryta ut plötsligt, precis som utbrottet av covid-19 visar. Riskernas relevans och storlek kan också snabbt förändras i vår (allt mer) föränderliga värld. För att företag ska vara framgångsrika över tid behöver de i ökande omfattning utveckla metoder för att identifiera och hantera hållbarhetsrisker löpande och förebygga stora negativa effekter. I rapporten ”Embracing the New Age of Materiality – Harnessing the Pace of Change in ESG” från World Economic Forum från mars i år, presenteras ett nytt ramverk för hur hållbarhetsrisker, som kan få finansiell påverkan över tid, kan övervakas, identifieras, analyseras och hanteras.

World Economic Forum råder alla företag att ställa sig följande fem frågor:

  1. Har vi en tydlig bild av vilka hållbarhetsrisker som är, eller kan bli, väsentliga för vår verksamhet?
  2. Är vår riskbild baserad på ett tillräckligt stort och brett dataunderlag och uppdateras riskbilden kontinuerligt?
  3. Stämmer vi regelbundet av våra strategier och innovationsprocesser mot vår riskbild med dagens och morgondagens väsentliga hållbarhetsrisker?
  4. Implementerar vi de förändringar som krävs för att hantera de väsentliga hållbarhetsriskerna framgångsrikt?
  5. Använder vi vårt framåtblickande perspektiv för att engagera investerare och andra intressenter?

Mitt råd till dig som företagare är att reflektera över ovanstående frågeställningar och fundera på vilket värde en systematisk hantering av dessa skulle kunna tillföra just din verksamhet – framförallt med tanke på de tider som vi just nu befinner oss i.

Vi på Tyréns jobbar med hållbar samhällsbyggnad, med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Vi har verksamhet inom sektorerna byggnader, industri, infrastruktur, klimat och miljö, samhällsplanering och vatten. Vi är experter på hållbarhet och kan hjälpa ditt företag, verksamhet eller projekt att strukturera arbetet med hållbarhet och hållbarhetsrisker som en integrerad del av verksamheten.

Skribent Per Löfgren, tidigare hållbarhetschef på Tyréns