Fem veckor som översiktsplanerare

Jag hade äran att få handleda vår praktikant Martin Sterner som läser Strategisk fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag bad honom reflektera kring sina fem veckor praktik här hos oss och tänkte att ni också skulle få ta del av hans tankar:

Fem veckors praktik och undan har det gått!

Den första veckan gick till stor del åt att gå på möten och lära känna organisation samt hur Tyréns jobbar med planeringsfrågor. Jag fick en bild av en gränsöverskridande organisation där flertalet kompetenser över avdelningsområdena samarbetar för att uppnå bästa möjliga resultat. Det första projektet jag blev insatt i var del av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en detaljplan i Kiruna, till följd av den stadsomvandling som pågår där nu. Ett spännande projekt som jag enbart läst om i skolan. Många tankar dök upp:

Kan man verkligen flytta en hel stad, hur gör man, vad är viktigt att tänka på, för vem gör vi detta?

Alla dessa frågor som enbart behandlats i skoluppgifter tidigare mellan studenter och lärare fanns nu ”på riktigt” framför mig. Något som varit otroligt lärorikt. Spännande också att följa hur erfarna planerare diskuterar komplexa frågor och överför sin kunskap till varandra.

Den andra veckan bestod av mer blandade uppgifter där jag bland annat fick följa hur det går till när medarbetare på Tyréns skissar på idéer för ny innovativa forskningsprojekt. Tyréns är stiftelseägt, vilket möjliggör för medarbetare att söka pengar för nya idéer och innovativa lösningar.

Jag deltog även i anbudsmöten, anbudsskrivningar och en kunskapsöverförande lunch med en ”systeravdelning” till avdelningen för social hållbarhet som jag gjorde min praktik på. Insikten i anbudsarbetet har varit särskilt lärorikt och intressant eftersom det inte är något universiteten lär ut eller nämner.

De två första veckorna som var lite lugnare följdes upp av tre veckor med högt tempo. Ett av mina kollegors projekt handlar om att ta fram en översiktsplan åt en kund. Vi skulle genomföra två workshops under relativt kort tid. I samband med detta fick jag mer uppgifter och kände att jag faktiskt kunde bidra på ett helt annat sätt. Under workshoparbetet var alla måna om att fråga om jag hade några idéer och vad jag tyckte, vilket var väldigt uppskattat från min sida.

Översiktsplaneprojektet i sin helhet har varit en positiv erfarenhet kunskapsmässigt, men även utvecklande för mig som person under den korta tid det har pågått. Exempelvis har jag fått träffa politiker och tjänstepersoner och lyssnat på hur de ser på planering, översiktsplaneprocessen samt vad som är viktigast för dem. Något som ger en annan inblick i politiken och kommunal planering än om jag enbart läser visions- och strategidokument.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Tyréns, men framförallt avdelningen för Social hållbarhet och de som har deltagit i översiktsplanearbetet.

 

Tack Martin för fina insatser under din praktikperiod!