https://www.google.se/search?q=girl+power&hl=sv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHndCPo7vTAhUKXCwKHTG-B7MQ_AUICCgB&biw=1600&bih=829&dpr=1.2#imgrc=yB8MoYguzIWBFM:&spf=207

Who run the world?

Igår gick Tyréns tjejkväll av stapeln. Det var efter min nätverksträff med Whining Women Drinking Wine som jag kände mig inspirerad och hörde av mig till Tyréns VD Ulrika Francke och vår affärsområdeschef för projektledning Helena Karlsson. Jag frågade om de kunde dela med sig av sina erfarenheter av att ha betydande roller i en mansdominerad bransch och bad dem om en ”tips från coachen”-kväll. Utan att tveka svarade båda ja.

Närmare sjuttio av mina kvinnliga kollegor här på Stockholmskontoret dök upp kvällen till ära. Det visar att intresset för dessa frågor är stort och att funderingarna är många. I det här inlägget tänkte jag berätta om det som gjorde ett extra stort avtryck hos mig.

  1. Stötta och bekräfta varandra som kvinnor. Män är mycket bättre på detta och lyfter varandra under möten. Om Olle säger något som Martin tycker låter bra, upprepar och bekräftar han det. Sedan kommer Johan och gör samma sak, därefter Bertil. Vips har man fått en snöbollseffekt och det Olle sa får stor slagkraft. Vi kvinnor gör inte detta i samma utsträckning och männen gör det inte mot oss heller. Men nu är vi sjuttio kvinnor på Stockholmskontoret som vet om det här problemet så jag hoppas att vi kommer få fler snöbollar i rullning från kvinnornas planhalva framöver.
  2. Ge komplimanger i vardagen. Många gånger tar man för givet att alla ska göra ett bra jobb. Någonstans ser vi det som en hygienfaktor. Men man ska inte alltid förutsätta att någon ska göra ett bra jobb och ladda geväret fullt med kritik, redo att skjuta i väg en skottsalva i fall personen gör ett dåligt jobb. Uppmärksamma istället när någon faktiskt gör något bra. Ge komplimanger för stort som smått, så länge de inte är slentrianmässiga är komplimanger balsam för själen. Unna varandra den lyxen.
  3. Ta emot komplimanger i vardagen. Det är inte ofta vi kvinnor slår oss för bröstet och skryter om hur grymma vi är, så när vi väl får en komplimang är det ibland svårt att ta emot den. Om någon kritiserar en är man gärna kvar och ältar i det, vill att personen ska utveckla kritiken och gnugga in i våra ansikten vad som var sopigt eftersom vi tror på det. När vi får en komplimang händer det istället ofta att vi avfärdar den, det kan ju inte vara sant att vi faktiskt är bra? Sällan stannar man kvar i feedbacken och frågar personen vad som var extra bra, varför vi var så fantastiska eller ber dem utveckla sina resonemang så att vi verkligen kan vältra oss i solsken. Så om du får höra något positivt; försök att bada i det!
  4. Ta välgrundade beslut. I betydande roller är det extra viktigt att man tar välgrundade beslut. Så se till att fatta beslut på grunder där du själv bottnar så att du inte drunknar i stormen om folk börjar ifrågasätta dig.
  5. Det är okej att testa vingarna och misslyckas. Både Ulrika och Helena tryckte på att man som kvinna ska våga säga ja. De har (för) ofta fått höra kvinnor säga att de inte kan tacka ja till en roll eller ett projekt på grund av att man redan jobbar heltid som familjens projektledare, vilket de båda säger att de mindre ofta hör från män. Så ska det inte behöva vara. Ett ja behöver inte heller vara för alltid. Våga säga ja till att prova nya saker och dra dig ur efteråt om det inte fungerade. Backa inte innan du ens har provat.
  6. Med ansvar kommer frihet. Många vågar kanske inte säga ja till betydande roller med stort ansvar för att de tror att det kommer vara för tidskrävande. Men Helena berättade att med mycket ansvar kommer också mycket frihet. Det är man själv som kallar till möten och kan styra när dessa ska inträffa. Kort sagt, you’re the boss.
  7. Familj och karriär behöver inte vara ett motsatsförhållande. Att säga ja till att satsa på sin karriär betyder självklart att man under perioder måste välja bort något annat, dygnet har trots allt bara 24 timmar. Men varken Ulrika eller Helena upplever att de har försakat något på grund av sina karriärer, utan de anser båda att de istället bara gjort val som fått konsekvenser. Kanske hinner man inte spela golf på nationell nivå eller hålla kontakten med vännerna under en viss tid i livet, men hur mycket tid man har och vad man gör med den tiden är dynamiskt. En vanlig dag när man är tjugo år måste inte se ut som en vanlig dag när man är fyrtio år och man behöver inte ha balans i livet varje dag för att må bra. Låt var sak ha sin tid i livet.
  8. Kvinnor anställer efter kompetens. Enligt Ulrika anställer kvinnor generellt mer på kompetens än vad män gör. En faktor till detta tror hon är att vi har en mer strukturerad kravnivå när vi anställer, medan män istället anställer efter stereotyper eller gör ”kompisrekryteringar”. Om det är sant innebär det i så fall att med fler kvinnliga chefer kan vi få ett mer kompetent företag…
  9. Höj aldrig rösten som kvinna. Männen blir bara generade å våra vägnar och tittar ner i bordet när vi går upp i falsett. Sänk istället tonläget i rösten och prata djupt från magen.
  10. Ha en negativ förebild. Ulrika gav tipset att skaffa en ”negativ förebild”. Vi kvinnor ställer ofta alldeles för höga krav på oss själva och har skyhöga mål. Försök att ha en balans i vem du väljer som förebild och ha istället en negativ förebild som du har som mål att jobba bort från.
  11. Var ärliga mot varandra. Berätta för andra kvinnor att du går till psykolog, har städhjälp eller inte hann med att gå på barnens alla matcher i helgen. Bidra inte till att ständigt höja ribban för vad man tror att en kvinna ska klara av, det gör samhället och media redan så ”bra” själva.
  12. Följ roliga projekt och inspirerande människor. Helena hade aldrig ett uttalat karriärsmål att bli chef. Hon har aldrig sett sig själv som den naturliga ledaren och satt aldrig i elevrådet som liten. Men att följa roliga projekt och inspirerande människor och ibland ha integritet nog att våga gå mot strömmen har lett henne till den position hon har idag.
  13. Se karriären som en klätterställning och inte en trappa. Karriären behöver inte alltid gå linjärt uppåt eller nedåt, utan ibland klättrar den åt sidorna också.
  14. Be inte om ursäkt. Många kvinnor börjar ofta en presentation med att be om ursäkt eller förminska sin kompetens. Gör inte det. Du har inte bara råkat bli den du är och hamnat där du hamnat. Chanser får man inte, utan chanser tar man. Det finns en anledning till att just du håller i en presentation och det är för att du är kompetent, glöm inte det.

 

 

 

Avslutningsvis droppar jag ett citat från Noora i SKAM där hon förklarar varför män inte är ”sluts” när de strular runt medan kvinnor tydligen är det.

Män kallar inte andra män slampor. Om du tycker att det är orättvist att kvinnor kallas slampor, sluta kalla andra kvinnor slampor.

Med det citatet vill jag ge en passning till er kvinnor. Stjälp inte varandra utan hjälp varandra. Stötta den kvinna som vågar ta plats istället för att vässa klorna och irritera dig på att hon visar framfötterna. Snacka inte skit om den kvinna som satsar på sin karriär för det betyder inte att hon är en sämre mamma. Boosta dina kvinnliga kollegor så som männen boostar sina. Måla inte upp en perfekt, men falsk, fasad så slipper du förhoppningsvis mötas av andra lika falskt perfekta fasader med kritvita knutar och blomstrande rabatter som bara ger dig ångest.

 


 

Yesterday evening I arranged Tyréns’ girl’s night. It was after my network meeting with Whining Women Drinking Wine that I felt inspired and contacted our CEO Ulrika Francke and one of our business area managers Helena Karlsson. I asked if they could share their experiences of having important roles in a male dominated industry. Without hesitation, both answered yes.

Nearly seventy of my female colleagues here at the Stockholm office showed up for the event. It proves that the interest for these issues is huge and that the questions are many. So this post will be about the things that stuck with me the most after the evening.

 

 1. Support and confirm each other as women. Men are much better at this and lift each other during meetings. If Olle says something that Martin likes, he repeats and confirms it. Then Johan comes and does the same, and after him Bertil. Within seconds they have achieved a snowball effect and the things Olle said gets great impact. Women don’t do this to the same extent and the men won’t do it for us either. But now we are seventy women at the Stockholm office who know about this problem so I hope we will get more snowballs rolling from the women’s squad in the future.
 2. Give compliments during everyday life. Often it is assumed that everyone will do a good job. We see it as a hygiene factor. But you shouldn’t always assume that someone will do a good job and load the rifle full with criticism, ready to fire a bullet in case the person does a bad job. Instead we should pay attention to when someone actually does something good. Give compliments too big and small things, it is balm for the soul.
 3. Receive compliments during everyday life. It is not often that women boast about how amazing they are, so when we get a compliment it is sometimes hard to receive it. If someone criticizes you, you remain in that situation and want the person to develop the criticism and rub into your face just how bad you were since it makes sense to you. When we get a compliment on the other hand, we often deny it instead thinking we’re not as good as someone says. We never stay in a positive feedback moment to ask the person what was good, why we were so amazing or tell them to develop their reasoning so that we can really ravish a little bit longer in the sunshine. So the next time you hear something positive; try to soak yourself in it!
 4. Make well-grounded decisions. In important roles, it is even more important to make well-grounded decisions. So make sure you decide on grounds where you can feel the sand under your feet so that you won’t drown in the storm if people start to question you.
 5. It’s okay to try your wings and fail. Both Ulrika and Helena said that women must dare to say yes. They have (too) often heard women say that they can’t say yes to a role or project because they are already working full time as the family’s project manager, which they both hear less often from men. It doesn’t have to be like this. A decision doesn’t have to last forever. Dare to say yes, try new things and back out if it didn’t work out. Don’t back away before you’ve even tried.
 6. With responsibility comes freedom. Many might not dare to say yes to big roles with great responsibility because they think it will be too time consuming. But Helena told us that with a lot of responsibility there is also a lot of freedom. You will be the one who calls for meetings and can control when they will occur. In other words, you’re the boss.
 7. Family and career doesn’t have to be a contradiction. Saying yes to investing in a career means, of course, that you have to say no to something else during a period of time, there is only 24 hours in a day after all. But neither Ulrika nor Helena feel that they have forsaken anything because of their careers. Instead they both feel that they have only made choices that had consequences. Maybe you can’t play golf or stay in touch with friends during a period of time in life, but how much time you have and what you do with that time is dynamic. A regular day when you are twenty years old doesn’t have to look like a regular day when you are forty years and you don’t have to have balance in life every day to be happy.
 8. Women employ after competence. According to Ulrika, women employ more on skills than men do. She believes that one factor is that we have a more structured level of demand when we hire, while men instead employ stereotypes or make ”friend recruits”. If this is true, a company with a lot of female bosses will also be a more competent company.
 9. Never raise your voice as a woman. The men will just get embarrassed on your behalf and will look down at the table when your voice reaches falsetto. Instead, lower the tone in your voice and talk deeply from your stomach.
 10. Have a negative role model. Ulrika gave the tip of having a ”negative role model”. Women often have too high demands on themselves and have sky-high goals. Try to have a balance in who you choose as your role model and try to have a negative role model that you work on not becoming instead.
 11. Be honest with each other. Tell other women that you go to a psychologist, get help with cleaning or don’t have time to go to the kids’ games. Don’t contribute to continually raising the bar for what people believe a woman should do. Society and media do this enough already.
 12. Follow fun projects and inspiring people. Helena never had a pronounced career goal to become a manager. She has never seen herself as the natural leader and she didn’t sit in the student’s council when she was younger. But following fun projects and inspiring people and sometimes having enough integrity to dare to go against the flow has led her to the position she has today.
 13. See your career as a climbing posture and not a staircase. A career doesn’t always have to go linearly upward or downward. Sometimes it can be climbed side wards as well.
 14. Do not apologize. Many women often start a presentation with an apologize or reduce their skills. Don’t do that. You haven’t just happened to become who you are and accidently ended up where you are. Opportunities are not given, they are taken. There is a reason why you are holding the presentation and it’s because you’re competent, don’t forget that.

To wrap this up I’ll drop a quote from Noora in SKAM, where she is explaining why men are not ”sluts” when they fool around while women apparently are.

Men do not call other men sluts. If you find it unfair that women are called sluts, stop calling other women’s sluts.

With that quote, I want to throw the ball over to you women. Don’t overturn each other, help each other. Support the woman who dares to take place instead of sharpening your claws and getting irritated at her because she is trying to make a statement. Don’t down talk the woman who invests in her career because it doesn’t mean that she’s a bad mom. Boost your female colleagues as the men boost their. Do not paint a perfect but fake façade and you will hopefully avoid meeting other equally perfect fake facades with white corners and flourishing flowerbeds that only makes you anguished.