Förbjudet bygga på jordbruksmark med ändring i miljöbalken?

Är det slut med villaområden och motorvägsavfarter som byggs på jordbruksmark? En föreslagen ändring i miljöbalken kanske kan få den effekten.

Just nu ligger det ett nytt lagförslag på ändringar i 6 kapitlet miljöbalken ute på remiss. Tyréns är en av remissinstanserna och därför har jag haft möjligheten att läsa förslaget.

En viktig nyhet är att påverkan på jord har hittat in i lagstiftningen, mot tidigare enbart mark. Det är tack vare EG-direktivet 2014/52/EU. Anledningen till att jord har tagits med i direktivet är att man velat arbeta in EU:s Färdplan för ett resurseffektivt Europa  och Temainriktad strategi för markskydd. I färdplanen anges målet att år 2050 ska det inte ske någon nettoökning av arealen mark som omvandlas till infrastruktur och bebyggelse. Det är ganska radikalt om man tänker efter. I direktivet 2014/52/EU betonas att man måste ta itu med ”den ohållbara ökningen av mark som tas i anspråk för bebyggelse”. Därför bör man begränsa offentliga och privata projekts påverkan på jord.

Vad innebär då detta? Jo, om man ska dra detta till sin spets det borde det bli helt omöjligt att få bygga en väg, ett hus eller en fabrik på jordbruksmark. Jag har i tidigare inlägg  larmat om det dåliga skyddet vår jordbruksmark har. Läs till exempel Stopp för hus på jordbruksmark,  Så kan du skydda jordbruksmark i planeringen,  Jord är det nya svarta,   Planerar kommunerna bort vår mat?. Samtidigt blir detta besvärligt i många expansiva kommuner i Sverige, som ofta ligger i våra bördigaste områden. I Stockholms län ligger hälften av den odlingsbara jorden inom tre kilometer från en tätort. Toppenläge för ett nytt bostadsområde!

Blir det fler såna här områden?

Förbjudet bygga så här framöver? Källa: Wikipedia

Fast synen på jordbruksmark kanske börjar förändras så smått. Ett exempel: I Stor-Stockholmskommunen Botkyrkas översiktsplan står skyddet av jordbruksmark med i två av de fem grundläggande planstrategierna. Och inte bara för det vackra landskapets och kulturhistoriens skull, utan faktiskt även för matproduktion. Även på det regionala planet verkar det hända något. I Stockholms läns landstings samrådsförslag till ny regionplan (RUFS 2050), lyfts behovet av att skydda jordbruksmark upp på ett helt nytt sätt jämfört med den gällande RUFS 2010.

Jag tror förstås inte att det blir tvärstopp för att bygga på jordbruksmark. Samhällsbyggnad är mer komplex än så. Men förhoppningsvis kommer den nya formuleringen i lagen leda till att man inte slentrianmässigt bygger på jordbruksmark bara för att den är platt och enkel att bygga på.