Social konsekvensbeskrivning 2.0

Hej!

Line är min nya kollega som precis har avslutat sitt examensarbete om social hållbarhet. Jag bad henne berätta lite om det, varsågod Line:

Som avslutande del i utbildningen Civilingenjör arkitektur på LTU skrev jag mitt examensarbete på Tyréns avdelning Hållbart byggande och utveckling. Examensarbetet berörde social hållbarhet och inkluderade en undersökning i hur man kan beakta sociala värden i byggprocessen för husbyggnadsprojekt. För att ta reda på detta har litteraturstudie, intervjuer och fokusgrupper använts som metoder i en iterativ process där ett modellförslag växt fram successivt.

Den färdiga modellen liknar metoden för SKB vilken tidigare mestadels använts under planprocessen men som nu anpassats efter byggprocessens olika skeden. Man skulle kunna säga att modellens utformning är en slags översättning av SKB från plan- till byggprocessen.

Översättningen resulterade i två delar inom modellen, en processtyrd och en funktionsstyrd. Den processtyrda delen syftar till att styra/leda det fortlöpande arbetet inom sociala frågor. Den funktionsstyrda delen motsvarar ett verktyg för att genomföra själva risk-identifieringen inom social hållbarhet.

Efter att jag avslutat mitt examensarbete har jag insett att det sociala ansvarstagandet i byggprocessen med stor sannolikhet kommer att öka. Det som talar för detta är att ämnet bubblar i branschen och att man kunnat se en ökad efterfrågan. Om min modell för att beakta sociala värden är den rätta vägen att gå är svårt att avgöra. Förmodligen inte. Men om så är fallet så behöver mitt modellförslag inkludera mer kunskap och en högre grad av verklighetsförankring. Här skulle ett forsknings- och/eller pilotprojekt förslagsvis vara en god idé!

Jag är glad att Tyréns lät mig få vara en del i deras gäng under min tid som exjobbare och nu även gett mig fortsatt förtroende att få arbeta med socialt värdeskapande på heltid.

/Line Rydén