Sverige, Europas värsting?

Människan är det enda djur som lämnar efter sig avfall som inte kan brytas ner naturligt på jorden vilket kommer att lämna ett fotavtryck från oss i miljön. Avfall och hanteringen av avfall bidrar på många sätt till en negativ  miljöpåverkan, så som försurning, övergödning och ökad växthuseffekt. Det i sig kanske inte säger dig så mycket, men tungmetaller i maten, grönslemmiga badstränder eller den klassiska bilden av isbjörnar som  drunknar kan de flesta nog ta till sig. Visst gör sedan vissa miljökämpar sin beskärda del när de duktigt sorterar mjölkpaketen som pappersförpackning eller lämnar in Cola-flaskan i pantmaskinen. Men hur stor roll spelar detta när en annan sektor, byggsektorn, genererar 40 procent av Sveriges totala avfallsmängd? I förhållande till  andra länder i EU producerar Sverige dessutom mest byggavfall per anställd i byggbranschen och näst mest  byggavfall per invånare.

Mängd byggavfall per person (2010). Avfallsmängder är hämtade från Eurostat (2015) och antalet invånare är hämtat från Europeiska unionens officiella tidning (2014).

Mängd byggavfall per person (2010). Avfallsmängder är hämtade från Eurostat och antalet invånare är hämtat från Europeiska unionens officiella tidning.

Mängd byggavfall per anställd i byggbranschen år 2010. Antalet anställda i byggsektorn är hämtat från Eurostat (2015).

Mängd byggavfall per anställd i byggbranschen år 2010. Antalet anställda i byggsektorn är hämtat från Eurostat.

Jag genomförde därför ett examensarbete för drygt ett år sedan för att undersöka den eventuella  miljövinsten i att källsortera det blandade byggavfallet redan på   byggarbetsplatsen. Utifrån ett referensprojekt beräknades utsläppen från avfallshanteringen i programmet WAMPS.

Resultatet från WAMPS pekade på 62 ton mer utsläpp av koldioxid vid den befintliga avfallshanteringen där avfallet sorterades som blandat byggavfall jämfört med utsläppen som hade uppstått om det blandade byggavfallet hade källsorterats istället. Det motsvarar utsläpp från 33 000 mils bilkörning på motorväg. Det är ungefär lika långt som att köra bil åtta varv runt jorden!

Om resultaten skalas upp på nationell nivå kan koldioxidutsläppen minska med 215 kton per år, vilket motsvarar en sänkning med en halv procent av hela Sveriges totala koldioxidutsläpp under ett år, enbart genom att källsortera det blandade byggavfallet.

I  ett samhälle där grönt är på tapeten är det rimligt att anta att högre krav kommer att ställas på byggsektorn inom kort. Därför måste byggföretagen troligtvis se över sin avfallshantering. Om inte bara för sin egen överlevnad på den allt grönare marknaden, så också för att dra sitt strå till stacken och minska det ekologiska fotavtrycket.

Läs exjobbet i sin helhet här