Domstol stoppar hus på brukningsvärd jordbruksmark

Börjar det våras för jordbruksmarken? Åtminstone i Skåne? Åtminstone om den är brukningsvärd?

Jag har tidigare skrivit om att jordbruksmark ofta får dra det kortaste strået i den kommunala planeringen trots det skydd den ska ha enligt miljöbalken (se till exempel Skydda jordbruksmark i planeringen, Jord är det nya svarta, eller Planerar kommunerna bort vår mat?). Och det är nog fortfarande ofta sant att bostäder får breda ut sig på våra bästa jordar, trots varningsrop från Jordbruksverket, KSLA och flera andra.

Men nu har det kommit en intressant vägledande dom mot bebyggelse och för skydd av jordbruksmark. Den första april i år dömde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen, mål P4087-15) att en person ska nekas bygglov för en villa på en åker utanför Ystad. Domen kan inte överklagas.

Domstolen hänvisade till 3 kap, 4 § miljöbalken, som slår fast att brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och bara får bebyggas om det är ett rör sig om ett väsentligt samhällsintresse. En ensam villa med carport faller tydligen inte in i den kategorin.

Inte väsentligt samhällsintresse. Källa: Wikipedia.

Inte väsentligt samhällsintresse. Källa: Wikipedia.

Frågan är då, är detta brukningsvärd jordbruksmark? Att den är jordbruksmark verkar det inte vara någon tvekan om. Den är taxerad som jordbruksfastighet och domstolen hänvisar till översiktsplanen, där området också pekas ut som jordbruksmark. Dessutom hänvisar domstolen till att den betas idag och att den någon gång i tiden har röjts. Då ska den enligt domstolen betraktas som jordbruksmark.

Är den då brukningsvärd? Såväl länsstyrelsen som Jordbruksverket har intygat att detta är bördig och brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksverket har för övrigt en mycket enkel och elegant definition av vad som är brukningsvärd mark; det är mark som en lantbrukare brukar.

En gång jordbruksmark, alltid jordbruksmark är en slutsats man kan dra av detta, åtminstone tills den klassas som något annat. En annan slutsats är att 3 kapitlet, 4 § miljöbalken faktiskt har lite att komma med, åtminstone i bygglovssammanhang.

Hon kan fortsätta beta. Källa: Pixabay.

Hon kan fortsätta beta. Källa: Pixabay.