Skärpt skydd för jordbruksmark i PBL?

Om Miljömålsberedningen får som de vill kommer skyddet av jordbruksmark att skärpas betydligt i PBL (plan- och bygglagen, SFS 2010:900) . Miljömålsberedningen lämnade ett delbetänkande till regeringen i juni. I betänkandet förslås bland annat att:

1. Kommunernas  översiktsplaner  blir  tydligare  med  att  beskriva
hur hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark.

Här föreslår beredningen en ändring i PBL 3 kap. 4-5 §§ så att hänsyn till jordbruksmark lyfts upp till samma nivå som hänsyn till riksintressen och miljökvalitetsnormer.

2. Länsstyrelsernas  uppgift  att  bevaka  frågan  om   bevarande  av
brukningsvärd jordbruksmark, både under samrådet om för-
slag  till  översiktsplan  och  detaljplan  och  i  sitt  gransknings-
yttrande över planförslagen, tydliggörs.

Här föreslår beredningen en ändring i PBL 3 kap. 10 och 16 §§ att länsstyrelsen ska bevaka bevarandet av jordbruksmark på samma sätt som man idag gör för riksintressen.

3. Länsstyrelsernas tillsyn av  detaljplaner  stärks.

Här föreslår beredningen en ändring 11 kap. 10§ som gör att länsstyrelsen kan överpröva en detaljplan om  bestämmelserna om jordbruksmark i miljöbalken inte tillgodoses.

Miljömålsberedningen verkar alltså ha läst Jordbruksverkets rapport noggrant (kolla mitt förra blogginlägg om detta). Om detta går igenom kommer det sannolikt bli ganska annorlunda att planlägga områden kring våra storstäder, som ofta har vuxit fram i rika jordbruksbygder.

Betänkandet handlar också om Strategier om mark och vatten för att nå miljömålen, Grön infrastruktur och Stärkt klimatanpassning. Bra sommarläsning för dem som jobbar med planering och miljöbedömningar.

Trevlig sommar, och tänk på att sommarens bullar kan ha vuxit på en åker nära dig.

Här hittar ni betänkandet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2014-50-_H2B350/?text=true