Jämställdhetsbedömningar i planering för starkare social hållbarhet

Jag har uppfattningen av att sociala frågor i planeringen upplevs mer svårhanterliga än miljöfrågor. Därför tyckte jag att det var extra intressant att läsa SKLs rapport Kön i trafiken – Jämställdhet i kommunal transportplanering som är skriven av Charlotta Faith-Ell och Lena Levin. Rapporten syftar till att fungera som ett stöd vid arbete med jämställdhet i transportplaneringen.

kön i trafiken - bild

Rapporten förklarar att trots att jämställdhetsmål funnits inskrivet i de transportpolitiska målen i mer än ett decennium så saknas de ofta metoder och strategier för att integrera jämställdhetsmålen i planeringsarbetet. Istället används ofta standardtexter som sätter liten prägel på arbetet i stort. Ett annat exempel är att de i utredningar helt kort och gott står att de alternativ som utretts är likvärdiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Men texten förklarar ofta inte hur de som gjort utredningen kommit fram till den slutsatsen. Så vad kan vi som arbetar med planering göra för att integrera jämställdhetsfrågor i planeringen?

Jag vill lyfta fram två saker ur rapporten som jag tyckte är extra tänkvärda. För det första; det behöver inte vara krångligt att anta ett jämställdhetsperspektiv i transportplaneringen – precis som i en miljökonsekvensbeskrivning är arbetet en process. Istället för att försöka förstå alla detaljer i genusforskningen bör vi se det som en lärande process.  En pusselbit i det stora planeringsarbetet där en del av syftet är att vi ska lära oss under arbetets gång.

För det andra; att dokumentera metoden och undersöka vilka strategier som finns i verksamheten är en stor del av arbetet. Detta tycker jag är ett viktigt perspektiv som jag tror kan göra arbetet mer greppbart. Genom att utforma checklistor och undersöka vilka strategier som finns idag i verksamheten går det att på ett systematiskt sätt analysera jämställdhetsperspektivet.

Sammanfattningsvis tycker jag att ett jämställdhetperspektiv i planeringen innebär att undersöka vilka mål som finns för jämställdhet inom projektet och hur arbetet går till för att nå dessa mål samt hur målen följs upp.

Om ni är intresserade av att lära er mer så hittar ni rapporten här.