Ny rapport om hur luftkvalitet hanteras i domar

Spridningsberäkning luftkvalitet

Spridningsberäkning luftkvalitet

Min kollega Kjell Ericsson som arbetar mycket med luftkvalitet tipsar om en ny rapport som handlar om miljökvalitetsnormer för luft.Så här säger Kjell:

”En intressant rapport att läsa och begrunda har nyligen publicerats hos Länsstyrelsen.

Den har den inspirerande titeln Miljökvalitetsnormer om luft i planering  och rättstillämpning” och beskriver en rad ärenden där miljökvalitetsnormer för luft varit föremål för beslutsskäl och överklagan. Studien behandlar rättsfall, detaljplaner och lov men även åtgärdsprogram och översiktsplaner. Exempel tas från hela Sverige och omfattar  domar i överprövande instans över ett 20-tal projekt och 5 detaljplaner.

Man går igenom ett stort antal domar över planärenden i lägre instans från olika län och städer. I rapporten belyser man hur luftkvalitet har, eller inte har, påverkat beslut och planprocess. Här finns mycket att fundera och dra lärdom ifrån!”

Bilagor till huvudrapporten

/Kjell Ericsson