Skapa natur!

Jordbruksverket har sedan något år tillbaka använt begreppet kreotoper – anlagda livsmiljöer för biologisk mångfald i anslutning till vindkraftverk.

Nu fortsätter Trafikverket i samma anda och släpper ett par temablad som lyfter fram möjligheterna att skapa värdefulla naturmiljöer i infrastrukturprojekt. En av Tyréns biologer, Åsa Karlberg, har arbetat med framtagandet av temabladen tillsammans med Trafikverket, SLU, Faunistica och Enetjärn Natur.

Titta på temabladen via Trafikverkets hemsida. Hittills finns följande blad:

  • Miljöanpassning av trummor
  • Utter
  • Sandmiljöer
  • Holkar för fåglar och fladdermöss
  • Bon i brinkar och branter

Fler temablad utlovas under 2013. Bland annat väntas blad om så kallade skräpmarker, blomrik kalkmark samt vattenåtgärder. Vi ser fram emot dem. Att kunna bevara, utveckla och skapa naturvärden med små medel när man ändå är ute och gräver – det är ofta smart. Mer kreotoptänk i samhällsbyggandet!