Trädgård och hus

Dags att inkludera klimatomställningen vid markvärdering

”Sverige lockar när vinkartan ritas om” (SvD). Artikeln om talienska vinbönder som köper mark i Sverige på grund av klimatförändringarna i Italien, får mig att skratta lite. Det känns ju så härligt kontinentalt med vinproduktion och man kan nästan se sig själv gå där bland vinrankorna och ha det härligt. (Ja, jag är uppenbarligen påverkad av all reklam.) Men artikeln ger också en indikation om hur markfrågorna kommer att påverkas framöver. Det är en av frågorna vi tar upp i utbildningen vi kallar Tyréns Klimatakademi.

Det är mycket marken ska räcka till. Bostäder, service, tekniska försörjningssystem och infrastruktur, vattenförsörjning, kolsänkor, rennäring, livsmedelsförsörjning, träråvaruproduktion, biobränslen, rekreation, turism, vattenfördröjning och gruvindustri (för att nämna några). Samtidigt behöver ekosystemen få tillräckligt med utrymme och rätt förutsättningar för att inte kollapsa när trycket på dem hårdnar i form av ändrat klimat och ökad exploatering.

Ny lagstiftning påverkar markanvändningen

EU genomför sakta men säkert lagstiftning kopplad till att skapa ett hållbart samhälle. Det handlar exempelvis om lagstiftning kopplad till artskydd, begränsningar för byggande på jordbruksmark och skogsmark, samt hur skogsbruk ska bedrivas. I vissa fall handlar det om tvingande lagstiftning. I andra fall handlar det om att definiera vad som räknas som hållbart, och sedan rikta ekonomiska medel dit. Detta görs bl.a. genom det som lite slarvigt kallas för Taxonomin men är ett större paket som också kopplar till finansiell och icke-finansiell rapportering.  Och det handlar om mycket pengar. EU räknar med att mobilisera 1 biljon euro kopplat till sin gröna giv, (som bl.a. innefattar att bl.a. bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050). Detta kommer påverka hur investeringar görs i samhällsbyggnadssektorn.

Det som lite slarvigt kallas taxonomin innebär EU-krav som kommer att påverka investeringarna i samhällsbyggnadssektorn.

Hur påverkas markvärdet av klimatomställningen?

Klimatförändringarna medför ökade översvämningsrisker, ökade risker för ras och skred men också risker kopplade till torka och långa värmeböljor. Kraven på sänkta koldioxidutsläpp medför förändringar i efterfrågan på olika varor, vilket påverkar både jordbruk och skogsbruk.

Markanvändningen och markens värde kommer alltså att påverkas av klimatomställningen på många olika sätt. Den som vill ha koll på sina markaffärer gör säkrast i att göra sin markvärdering, inte bara utifrån förutsättningarna idag, utan även utifrån framtida förutsättningar när det gäller ekologi, klimatförändringar och klimatpåverkan.

Elisabet Höglund
Rektor för Tyréns Klimatakademi

Läs ett tidigare inlägg om Klimatakademin >>