Grön Due Diligence – en sällsynt lyckad win-win!

För oss på Tyréns är utveckling och innovation en del av vårt arbete. Vi anställda uppmuntras till att tänka nytt och utveckla nya produkter och tjänster för ett hållbarare samhälle. Möjligheten till utveckling och innovation finns genom att ansöka om finansiering för våra idéer från Sven Tyréns Stiftelse och tillsammans med Tyréns innovationscoacher och experter skapa något nytt och värdefullt.

Min smarta kollega Mårten Karlsson har gjort precis detta och arbetar nu för fullt med kunder inom en tjänst som han kallar Grön Due Diligence (GDD). Jag nämnde denna tjänst i ett tidigare blogginlägg där jag pratade om styrkan i den strategiska miljöbedömningen och tänkte nu berätta lite mer om just Grön Due Diligence, genom en kort intervju med Mårten.

Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns

Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns

Hej Mårten! Kan du berätta kort vad konceptet Grön Due Diligence innebär?

Grön Due Diligence är egentligen ett väldigt enkelt koncept. Det handlar om att naturvärden kan utgöra tillståndsmässiga risker som kan vara väldigt dyra att hantera om de inte upptäcks i tid. Det handlar helt enkelt om att upptäcka dolda affärsrisker, och veta vad man investerar i!

Ett bra exempel är att det inom fastigheten kan finnas områden som kommunen pekat ut som värdefulla, att fastigheten ligger inom ett område viktigt för regional grön infrastruktur eller att det finns fridlysta arter eller biotopskyddade område. Dessa skyddade naturvärden kan göra att marken inte får bebyggas eller att det uppstår krav på att vidta kostsamma åtgärder för att ersätta platsen. Att oväntat behöva göra nya utredningar eller vara oförberedd på att kommunen undantar mark från exploatering är inte så kul.

Vissa fall har fått stor publicitet, där salamandrar, insekter, jordbruksmark eller vattenkvalitetsnormer har lett till att områden inte gått att planlägga, eller att dessa har fått göras om efter långa domstolsprocesser. (Läs exempelvis nyheten om när en nattslända stoppade ett bostadsbygge). Men sanningen är att avvägningar mellan naturvärden och storleken på exploateringen sker i de flesta projekt. Min uppfattning är att fastighetsutvecklarna känner en relativt stor oro över vad eventuella naturvärden skulle kunna ställa till med.

En Grön Due Diligence bör absolut göras innan förvärv av en fastighet avslutas. Då kan dessa värden identifieras i tid och bli en del av underlag för förhandlingar. På samma gång får investeraren en mer realistisk bild av förutsättningarna för sin investering och eventuell vidare utveckling av fastigheten.

Med Grön Due Diligence får exploatörer beslutsunderlag som säkerställer en trygg, förutsägbar och lönsam affär genom att identifiera risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och tydligt påvisa hur dessa kan påverka projektets framdrift och lönsamhet.

Hur kom du på att Grön Due Diligence var en tjänst som saknades på marknaden?

Insikten kring att GDD saknas på marknaden idag har gradvis växt fram utifrån att min kompetens som biolog och ekolog allt mer har efterfrågats på detta sätt. Från att vanligen bli kontaktad för att ”hantera” någon artfråga eller göra en inventering som saknas, verkar det ha växt fram en insikt inom fastighetsbranschen om att ett sådant förfarande sällan löser problemen, utan att man måste konfrontera naturfrågorna ännu tidigare. Tyvärr anlitas jag fortfarande oftast alldeles för sent i projektet, när entreprenören redan har köpt fastigheten och därmed också köpt riskerna utan att veta om det. Som konsult är man då återigen begränsad till att hitta en väg framåt utifrån platsens förutsättningar, men finns det t.ex. salamandrar eller mycket gamla värdefulla träd på marken så finns det och det går inte att ändra på.

Jag är förvånad över att detta inte görs mer frekvent i tidiga skeden och jag har inget bra svar på varför detta inte redan görs. Det kan bero på att dessa frågor inte har varit ett stort problem för fastighetsägare men att kraven nu har skärpts och även kommer bli hårdare i och med ny EU-lagstiftning (ex. EU:s nya gröna taxonomi). Att titta på affärsrisker kopplade till naturvärden är därför en naturlig utveckling av befintliga Due Diligence processer, och med Grön Due Diligence menar vi att kunden får den information krävs för att hantera dessa risker.

En sällsynt lyckad win-win

Generellt ser vi ju också en ökande medvetenhet om hållbarhet, och frågan kring naturvärden och biologisk mångfald har fått ganska mycket uppmärksamhet på senare tid. Troligen vill de flesta fastighetsutvecklare vara även ekologiskt hållbara och bidra till bland annat ökad biologisk mångfald. Åtgärder för biologisk mångfald är också något som diskuteras i de flesta fastighetsutvecklingsprojekt, såsom gröna tak, bihotell mm. Men frågan kring lokalisering och vilka naturvärden man tar i anspråk är fortfarande förbisedd.

Vad ser du som främsta anledningen för kunder att använda sig av Tyréns tjänst Grön Due Diligence?

Anledningen till att göra detta är samma som för vilken due diligence som helst, nämligen att minska risken för betydande kostnadsökningar, förseningar såväl som begränsningar och utebliven tillåtlighet. Detta är reella affärsrisker och genom att göra en Grön Due Diligence blir det mindre otrevliga överraskningar helt enkelt.

Men det finns även en hållbarhetsaspekt i detta också, som antagligen kommer bli betydelsefull de närmaste åren. Höga naturvärden är nämligen synonymt med hög affärsmässig risk. Riskminimering går därmed hand i hand med att minska sin påverkan på biologisk mångfald, det är en sällsynt lyckad win-win. Undvik stora risker och du minimerar, eller kanske till och med eliminerar verksamhetens negativa påverkan på biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. Att bygga bort höga naturvärden går sällan att fullt ut kompensera med andra åtgärder, i många fall är det inte möjligt. Var intrång i naturmiljön sker är den absolut viktigaste aspekten när det kommer till biologisk mångfald. Att systematiskt inkludera risker kopplade till naturvärden, via till exempel Grön Due Diligence, kommer därför vara ett nödvändigt steg för fastighetsbolag och andra typer av exploatörer för att kunna säkerställa och påvisa ekologisk hållbarhet på ett trovärdigt sätt.

Läs mer om tjänsten Grön Due Diligence på tyrens.se