Ett nytt sätt att se de Globala målen: En tårta

Miljöbedömning vs Hållbarhetsbedömning

Min kollega Felicia Frise skrev ett väldigt intressant examensarbete där hon undersöker om hållbarhetsbedömningar verkligen kan ersätta miljöbedömningar. Jag brukar förorda att man håller isär de olika hållbarhetsaspekterna men Felicia har sett litet annat. Kommentera gärna. Det vore så kul med en diskussion.

Felicia skriver:

Under hösten 2019 fick jag möjligheten att skriva mitt examensarbete på Tyréns för min civilingenjörsexamen inom Miljöteknik och hållbar infrastruktur vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Under mitt arbete fick jag djupdyka i och kombinera frågor som har intresserat mig under utbildningen, nämligen hållbar utveckling och strategisk miljöbedömning.

Felicia Frise

Felicia Frise, min duktiga kollega

Är det skillnad på miljö och hållbarhet?

Mitt arbete handlade om strategiska miljöbedömningar vs. hållbarhetsbedömningar och vilka styrkor och svagheter dessa verktyg har i syftet att skapa en hållbar samhällsplanering.

En pågående trend som Tyréns påverkas av och som uppmärksammades i ett tidigare forskningsprojekt vid KTH, är att strategiska miljöbedömningar av översiktsplaner ersätts av så kallade hållbarhetsbedömningar i den kommunala planeringen. Syftet med hållbarhetsbedömningarna har varit att inkludera både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet i miljöbedömningen och samla de olika konsekvensanalyserna i en gemensam process.

Mellan myndigheter, aktörer och forskare råder det dock inte samsyn om vad en hållbarhetsbedömning är eller hur den ska utföras och användas. Inte heller om hållbarhetsbedömningar på något meningsfullt sätt kan särskiljas från miljöbedömningar. Detta skapar förvirring, inte minst hos kommunerna. Det riktas även blandad kritik mot hållbarhetsbedömningar där de dels anses vara progressiva och värdefulla i hållbarhetsarbetet, dels riskerar att medföra en nedgradering av miljöeffekternas betydelse eller utelämna viktiga processteg och lagstadgat innehåll.

Miljöbedömning är lagstadgad

Strategisk miljöbedömning syftar till att så tidigt som möjligt identifiera effekter och konsekvenser av en plan eller ett program. Det gäller exempelvis en kommunal översiktsplan. Strategisk miljöbedömning regleras dels på EU-nivå, genom direktiv 2001/42/EG, dels genom de svenska reglerna i miljöbalken som ska baseras på direktivet. I Sverige är reglerna i huvudsak formulerade för att identifiera effekter och konsekvenser på miljön samt miljörelaterade hälsofrågor. De andra dimensionerna av hållbarhet lyser därmed med sin frånvaro. Andra former av konsekvensbedömningar, som hälsokonsekvensbedömning, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser utförs också ofta på planer och program för att täcka det behovet. Men de är inte reglerade enligt lag som miljöbedömning är.

Den fysiska planeringen är av stor betydelse i arbetet med att förverkliga målen för miljö och hållbar utveckling genom att arbeta med klimatanpassning och riskexponering. Men det behövs också bra fysisk planering för att hantera de sociala och ekonomiska utmaningarna i samhället med exempelvis jämlikhet, segregation, folkhälsa, sysselsättning och utbildningsnivå. Strategiska miljöbedömningar eller hållbarhetsbedömningar är viktiga i det arbetet. Min studie resulterade i lärdomen att det finns både styrkor och svagheter med att utvidga den strategiska miljöbedömningen till en så kallad hållbarhetsbedömning.

Höja miljöbedömningens status

Styrkor som jag identifierade med hållbarhetsbedömningar var att förståelse för samband mellan aspekter från alla dimensioner av hållbarhet kan skapas och att hållbarhetsmål kan användas och operationaliseras i planeringsprocessen.

Svagheter är dock att det finns en risk att ekonomiska och sociala konsekvenserna kan få företräde. Framförallt får de ekonomiska konsekvenserna redan det i mångas ögon. Miljöfrågorna riskerar därmed blir marginaliserade och inte prioriteras i beslutsprocessen i samma utsträckning.

Men om samband och synergier kan påvisas i en gemensam ”hållbarhets”bedömning finns potential att istället lyfta förståelsen för miljöfrågornas betydelse för både social och ekonomisk hållbar utveckling. Den strategiska miljöbedömningen kan också öka i status och inte ses som ett mossigt bihang som endast utförs för att uppfylla lagen och komma förbi länsstyrelsens granskning.

Vägen framåt

Mitt arbete visade att vägledningen och praktiken för angreppssätt och utförande av strategisk miljöbedömning inte alltid är just strategisk och proaktiv, utan kan bli reaktiv istället. Vägledningarna kan därför behöva ses över för att implementera och stödja ett proaktivt och strategiskt konsekvensarbete i ett förutsättningslöst skede av den fysiska planeringen. Vidare bör en utredning om den strategiska miljöbedömningens syfte tillsättas. Eftersom den strategiska miljöbedömningen ska främja hållbar utveckling kan det kan vara problematiskt att avgränsa bort den sociala och ekonomiska dimensionen.

Vidare bör det göras en översyn av tolkningen och vägledningen av de aspekterna som enligt miljöbalken ska inkluderas. Det är ändå i relation till innehållet i EU-direktivet som aspekterna ska tolkas. Det påverkar utfallet av om den strategiska miljöbedömningen omfattar fler dimensioner av hållbarhet än den ekologiska dimensionen, och därmed redan är en ”hållbarhetsbedömning”.

Jag har inget rakt svar på om, och i så fall på vilket sätt, alla dimensioner av hållbarhet kan och bör inkluderas, men jag anser att det finns stor potential i att utveckla och arbeta med den strategiska miljöbedömningen, eller hållbarhetsbedömningen om man vill kalla den det, för att främja en hållbar utveckling och samhällsplanering!

Länkar

Uppdatering officiell länk till rapporten:

Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal översiktsplanering, Frise (2020)

SPEAK – Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering, Balfors, et al. (2018)

Sustainability assessment: the state of the art, Bond, et al. (2012)

Slutligen

Åsa igen:

Och ni därute som nu står i startgroparna för planering av olika slag inom det vida begreppet samhällsbyggnad. Hör av er om ni behöver hjälp av en eller flera kompetenta Tyrénare. Det kan vara stort som smått, tidigt eller sent skede, tydligt eller otydligt uppdrag. Vi sätter ihop ett team och anbitionsnivå tillsammans med er som kund.

Ta hand om er därute och ha en skön påsk på fysiskt avstånd men nära varandra mentalt.

Ps: Bilden som illustrerar inlägget kommer från www.globalamalen.se