Är du en Tyrénare?

Det här inlägget vänder sig till dig känner av symptom som:

 • jobbångest
 • hjälp-skolan-är-slut-panik
 • kraftig var-ska-jag-nu-snuva
 • andra arbetsplatsrelaterade allergier

Vid den här tiden för två år sedan var jag mitt uppe i mitt exjobb och började få tidiga symptom av det-är-dags-att-söka-jobb-sjukan.

Med tanke på att vi i snitt arbetar under nästan 60% av åren vi har här på jorden och att vi under dessa år spenderar 40% av vår vakna tid på jobbet så var valet av arbetsplats och arbetsuppgifter ett viktigt beslut för mig.

Tyréns hade inte marknadsfört sig på UTNARM så jag hade inte hört talas om dem. Jag hade snarare siktet inställt på de stora drakarna Sweco, WSP, ÅF och Ramböll. Som tur var använde jag en av Tyréns rapporter som källa i exjobbet och råkade därigenom snubbla över en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Om du svarar ja på fler än två av dessa frågor bör du också vända dig till Tyréns:

 1. Vill du jobba på ett av branschens mest jämställda företag? Tyréns har störst andel anställda kvinnor i branschen.
 2. Vill du vara seriös men inte allvarlig? På Tyréns kan vi modellera, projektera, installera och programmera samtidigt som vi kan klä ut oss till Fame, ligga och rulla runt på marken vid Mariatorget och göra benböj med en kollegas fötter på axlarna.
 3. Tycker du att 110kr för en slafsig lunch är ytterst ovärt när man kan äta hemlagat för typ 20-lappen? På Tyréns har vi en stark matlådakultur.
 4. Gillar du träning och hälsa? På onsdagar är det till exempel lunchlöpning. Då springer vi ca 7 km i olika tempogrupper. Varannan torsdag håller Ali i boxnings-inspirerad cirkelfys på Fightbox och varannan torsdag håller jag i gruppträningspass i WorldClass lokaler. Idag körde vi till exempel militärträning med fokus på ben och mage. Kombinerat med dessa stående inslag anordnas också en skidresa (Tyr de ski) varje år och i höstas hade vi en proffsdansare från Let’s Dance här som lärde oss olika danser under ett par luncher. Här finns träning för alla smaker (man kan nästan tro att vi är ett gym…)!
 5. Är du ofta hungrig och fikasugen? Varje måndag och onsdag fylls fruktkorgarna på. Varje måndag bjuder dessutom avdelningen på frukostmacka eller smoothie. Varje torsdag fikar hela kontoret tillsammans och det bjuds på bullar/kakor/choklad eller annat gott. Sedan årsskiftet brukar det dessutom alltid finnas ett mer hälsosamt alternativ. Varje fredag äter hela kontoret gemensam frukost och lyssnar på ett frukostseminarium. Det kan till exempel vara en avdelning som vill berätta om ett roligt projekt eller regionledningen som presenterar resultat och vunna anbud. Första veckan varje månad är all beställd mat och all frukost vegetarisk.
 6. Vill du bli sedd och jobba med roliga uppdrag? Tyréns är tillräckligt stort för att locka till sig intressanta projekt och kompetenta konsulter samtidigt som det är tillräckligt litet för att behålla familjekänslan och att man är en i gänget. Till exempel verkar vår regionchef Cecilia kunna namnet på alla 600+ som jobbar på Stockholmskontoret. Om hon bara namedroppar hej vilt och hoppas att det blir rätt eller om hon ligger hemma och pluggar in namnen på kvällarna vet jag inte, men en sak är säker. Här känner jag mig sedd trots att jag ”bara” är en juniorkonsult.
 7. Är din personliga utveckling viktig för dig? Jag kan inte intyga att det fungerar likadant på alla avdelningar men på min avdelning har man ett planeringssamtal med chefen i början av varje år. Under det samtalet identifierar man kortsiktiga och långsiktiga mål, framtida inriktningar, behov av utbildning, relationer till kollegor, balans mellan arbete och fritid och så vidare. Under årets gång har man sedan uppföljningssamtal för att se hur arbetet mot målen går. Jag tycker att det är ett jättebra tillfälle för en själv att fundera på var man befinner sig och vart man vill komma. Det är så lätt att tiden bara springer iväg annars och att man inte gör något åt sin situation, trots att man känner sig missnöjd.
 8. Är du nervös över hur du ska klara din nya yrkesroll som nyutexaminerad? På vår avdelning får varje juniorkonsult en mentor. Syftet med mentorskonceptet är att utveckla relativt oerfarna medarbetare mot en mer kvalificerad konsultroll. Tanken med programmet är att underlätta och påskynda resan från juniorkonsult till konsult och att adepten ska lära sig saker som är osynliga och som man inte kan läsa sig till. Min mentor har jag haft i 1,5 år nu och han har varit oumbärlig för mitt nätverkande och för att jag ska komma in i uppdrag trots att jag inte hade någon erfarenhet i början.
 9. Vill du förbättra dina brister och förstärka det du är bra på? På vår avdelning jobbar vi kontinuerligt med feedback. Att ge varandra feedback är en viktig process i allt samarbete och genom att vi jobbar med det kontinuerligt under trygga former så får man chansen att verkligen kunna förbättra saker som fungerar mindre bra.

Jag hoppas att detta kan vara till hjälp i den snåriga djungel som jobbletande ofta är, oavsett om du är nyutexaminerad eller bara vill byta företag. Och om du börjar här, se till att komma och hälsa på mig!

 

Lounge plan 0

Lunchrum

Soffhörna plan 6

 

Takterrass


 

 

 

 

 

 

 

Fredagsfrukost 

At this time two years ago, I was in the midst of my master thesis and was just about to start searching for jobs.

Given that we in average work during almost 60% of the years we have here on Earth and that we during those years, spend 40% of the hours that we are awake at work, the choice of where to work and what to work with was an important decision for me.

Tyréns had not marketed themselves on Utnarm so I had not heard of them. Instead I had my eyes set on the big dragons Sweco, WSP, ÅF and Ramböll. Luckily, I used one of Tyréns reports as a source in my master thesis and just happened to stumble across one of Sweden’s best workplaces.

So this post is for those of you who are looking for jobs and wondering whether or not Tyréns is the right company for you. The simple answer is: yes, most likely Tyréns is right for you.
Here are nine reasons why:

1) We are one of the industry’s most equal companies

2) We are serious, not grave.

3) We have a strong lunch box culture which I like since I find it utterly un-worth to spend 110 sek on a sloppy lunch when you can eat a yummy homemade meal for 20.

4) Tyréns encourages exercise and health. On Wednesdays, for example, there is a lunch run. We run about 7 km in different pace groups. Every other Thursday Ali has a boxing-inspired circuit training class at Fightbox and every other Thursday, I have a group workout class in World Class’ facilities. Today we had military training, with focus on legs and abs. Combined with these reoccurring classes there is also an organized ski trip (Tyr the ski) every year and last fall we had a professional dancer from Let’s Dance here to teach us different dances during a couple of lunches. There is something for everyone!

5) Every Monday and Wednesday the fruit baskets are filled. Every Monday my department treats us with a breakfast sandwich or a smoothie. Every Thursday the whole office have coffee together and we eat buns/cakes/chocolate or other treats. Since the beginning of the year there is usually a healthier alternative too. Every Friday the whole office eat breakfast together and listen to a breakfast seminar. It can for example be a department that wants to tell about a fun project or the regional management team that presents our results and tenders won. The first week of each month all catered food is vegetarian.

6) Tyréns is large enough to attract interesting projects and skilled consultants while being small enough to maintain the family feeling and that your are one in the gang. For example, it seems like our regional director Cecilia knows the names of all 600+ who works at the Stockholm office. If she only name drops randomly and hopes to get it right or if she studies the names in the evenings I don’t know, but one thing is certain. Here I feel seen, although I am just a junior consultant.

7) I can’t attest that it works the same in all departments, but in my department we have a “planning conversation” with the our boss at the beginning of each year. During the conversation we identify short-term and long-term goals, future directions, education needs, relationships with colleagues, balance between work and leisure, and so on. During the year we have follow-up conversations to see how the work towards the objectives is going. I think it’s a great opportunity for myself to think about where I am and where I am going. It is so easy that time just run away otherwise, and that you don’t do anything about your situation, even though you feel dissatisfied.

8) In my department, every junior consultant gets a mentor. The purpose of the mentoring concept is to turn relatively inexperienced employees into a more qualified consultant role. The idea of the program is to facilitate and accelerate the journey from a junior consultant to a consultant and to learn things that are invisible and can’t be studied. I have had my mentor for 1.5 years now and he has been indispensable for my networking and to get me into different projects, even though I had no experience.

9) In my department, we work continuously with feedback. To give each other feedback is an important process in all cooperation and given that we work with feedback continuously during ”safe circumstances” we get the chance to really improve things that work less good.

I hope this post can be helpful in the tangled jungle that job searching often is, whether you are a recent graduate or just want to switch company. And if you start here, make sure you come and visit me!