Whining Women Drinking Wine

Igår var en riktig powerdag! Först hade Tyréns yngreråd bjudit in Tina Thörner för att prata om temat ”Motivera dig att vara ditt bästa jag” på en lunchföresläsning. Vid tvåtiden drog jag till Fightbox för att gå på ett cirkelpass (à la nära-döden-upplevelse) som Tyréns motionsråd anordnar varannan torsdag och vid 17 drog jag till Qvartz för att gå på ett event för ett nystartat nätverk för kvinnor i mansdominerade branscher. Är det konstigt att man var fylld av energi efter en sådan dag? Inte direkt.

Tina Thörner

Det som fastnade mest från Tinas lunchföreläsning och som jag vill dela med mig av var framförallt fyra saker.

  1. Om man inte kan göra något, det är då man ska svara med att bli kreativ och innovativ

Kanske en av de mest använda metaforerna för detta är ”If life gives you lemons, make lemonade”. Men jag gillar även illustrationen nedan. Dyker det upp ett hav du inte kan simma över, bygg en båt. Måste du klättra upp för ett berg, bygg en stege. Se problemet, lös problemet.

Vägen till målet

2. Visst misslyckas vi alla ibland och vill hämta fram den varma, mysiga ”offerkoftan”. I den kan vi riktigt vältra oss i vårt elände och känna oss omhuldade trots att livet suger. Men vi kom alla överens om att en halvtimmes svettande i offerkoftan fick vara nog. Efter det skulle den in i tvättmaskinen, tvättas i 90 grader och bli för liten för att användas igen.

3. Tina visade även följande bild. ”18 things mentally strong people do”. Ingen av sakerna är rocket science och bäst av allt: allt går att lära sig! När jag tittar på bilden ser jag direkt att jag skulle behöva bli bättre på att ta risker, att vara beredd på att misslyckas och att njuta av ensamtid (är alldeles för mörkrädd för det).

18 things mentally strong people do

4. Tina pratade även om den ”fysiska checklistan”. Om människan liknas med ett flygplan, hur kan vi förvänta oss att flygplanet ska ta oss från en punkt till en annan om motorerna inte kontrolleras, om tanken inte fylls och om oljan inte byts? Det kan vi inte. Precis som med flygplanet har människor också en checklista. Vi vet att vi behöver ungefär åtta timmars sömn. Vi vet att vi behöver cirka 2000-2500 kcal per dag. Vi vet att vi behöver dricka om vi är törstiga. Om vi inte har bockat av vår fysiska checklista, hur kan vi då förvänta oss att vi ska vara våra bästa jag? Så gör er själva en tjänst och kontrollera er checklista innan take off.

Kortfattat om nätverksträffen. Ett gäng unga kvinnor från Qvartz har under en tid haft ett internt nätverk för kvinnor under namnet ”Whine and Wine”. Med anledning av att fler kvinnor i mansdominerade branscher kan behöva stöd och motivation ville de expandera sitt nätverk.

Gårdagen var den första träffen för det nya nätverket (än finns inget namn så jag kallar det ”Whining Women drinking Wine” tills vidare, som en spinn off i ”Whine and Wine”:s ära). Talare var Louise Barnekow och Sofia Nyctelius Krook. Utöver att man blev inspirerad av att se två spralliga medelålders kvinnor som lyckats med både karriär och familj, blev jag också väldigt motiverad av alla intelligenta unga kvinnor som var där. Alla med olika bakgrund, olika utbildningar och olika yrken men med en sak gemensamt; vi är i början av våra karriärer i mansdominerade branscher.

Även om jag jobbar på ett av branschens mest jämställda företag kan man ibland behöva råd och support. Att vara kvinna kan många gånger betyda att man alltid jobbar i uppförsbacke, att man alltid måste bevisa sin kompetens, att man möts av fördomar och att man får sneda blickar om man är driven och tar plats.

Även om nätverket är till för att kunna klaga över just detta med ett glas vin i handen, är det så mycket mer vi kommer att göra. Vi ska inspirera utan att hetsa, bli hörda utan att skrika och framförallt, vi ska hjälpa varandra utan att oroa oss för att vi potentiellt kan vara varandras konkurrenter.

Skål för att det äntligen är fredag!


 

Yesterday was a real power-day! First Tyréns’ “young council” had invited Tina Thörner to talk on the topic ”Motivating yourself to be your best self” at a lunch seminar. At two o’clock I went to Fightbox to go to circuit training (à la near-death-experience) that Tyréns’ health committee organizes every other Thursday and at 5 I went to Qvartz to attend an event for a newly established network for women in male-dominated industries. Is it weird that I was filled with energy after a day like that? Not really.

What stuck with me most from of Tina’s lunch seminar and that I want to share with you was primarily four things

1. If you can not do something, that’s when you should respond by being creative and innovative.

Perhaps one of the most used metaphor for this is ”If life gives you lemons, make lemonade.” But I also like the illustration below. If there is a sea you can not swim across, build a boat. If you have to climb a mountain, build a ladder. See the problem, solve the problem.

2. Sure, we all fail sometimes and want to pick up the warm, cozy “victim cardigan”. In it we can really welter in our misery and feel cherished despite the fact that life sucks. But we all agreed that half an hour of sweating in the victim cardigan was enough. After that it would be thrown into the washing machine, washed in 200 degrees and become too small to be used again.

3. Tina showed the following picture. ”18 things mentally strong people do.”  None of this stuff is rocket science, and best of all: everything is possible to learn! When I look at the picture, I see immediately that what I would need to improve is to take risks, to be willing to fail and to enjoy being alone (I am too afraid of the dark for it now).

4. Tina also talked about the ”physical” checklist. If a human is likened to an airplane, how can we expect the airplane to take us from one point to another if the engines are not checked, if the tank is not filled and if the oil is not changed? We can’t. Just as with the airplane, humans have a checklist too. We know we need about eight hours of sleep. We know that we need about 2000-2500 calories a day. We know that we need to drink if we are thirsty. If we don’t check the boxes in our physical checklist, how can we expect us to be our best selves? So do yourself a favor and check your checklist before takeoff.

Briefly about the network event. A group of young women from Qvartz has for some time had an in-house network for women under the name of ”Whine and Wine”. Given that more women in male-dominated industries may need support and motivation they wanted to expand their network.

Yesterday was the first meeting for the new network (it doesn’t have a name yet so I call it ”Whining Women drinking Wine” until further notice, as a spin-off in ”Whine and Wine”’s honor). Speakers were Louise Barnekow and Sofia Nyctelius Krook. Besides being inspired by seeing two frisky middle-aged women who have succeeded with both career and family, I was also very motivated by all intelligent young women who were there. All with different backgrounds, different education and different professions, but with one thing in common; we are all at the beginning of our careers in male-dominated industries.

Although I’m working at one of the industry’s most equal companies  you still sometimes need advice and support. Being a woman can often mean that you are always working uphill, that you always have to prove your skills, that you are met by prejudice and that you get mean glances if you are driven and take place.

Although we will be able to complain about just that with a glass of wine in our hands during the network meetings, there is so much more we will do. We will inspire but not incite, we will be heard without shouting, and above all, we will help each other without worrying about the fact that we can potentially be each other’s competitors.

Cheers to that it’s finally Friday!