Ut och sök upp – uppsökande dialog är nya öppet hus!

Genom uppsökande dialog ges möjlighet att bredda representationen i samråd. Det mer traditionella, öppet hus eller samrådsmöten, fungerar inte för att nå den stora massan.

Jag har i en jämförande studie under samråd genomfört intervjuer med personer ”på stan” (så kallad uppsökande dialog) och med personer som deltagit på öppet hus. Frågorna rörde bland annat deras kunskap om pågående projekt, om och i så fall hur de kommer att delta på samråd samt om de upplevde att de kunde påverka.

Jag hade innan studien en föreställning om att de som kom på öppet hus delvis gjorde det för att de kände att de kunde påverka. Men det visade sig att känslan av att kunna påverka ungefär var lika stor (eller snarare liten) hos de som tillfrågades på stan och inte kände till projektet och hos de som kom på öppet hus. Även denna studie visar att det är äldre resursstarka män med svenska som modersmål som är de som främst besöker öppet hus. Det är kanske inte så konstigt eftersom de också är en stor målgrupp för de dagstidningar där vi annonserar om samråd.

Det går inte att förutsätta att allmänheten söker upp projekt för att få mer information om vad som händer i deras omgivning. För att öka kunskapen och fånga in synpunkter från allmänheten måste vi tänka bredare när det gäller dialoginsatser och samrådsformer. Även informationskanalerna bör målgruppsanpassas. Det är viktigt att kartlägga det ”sociala” nuläget; vilka bor här? Vad är en bred representation på just denna plats? Studien visar att det helt klart finns ett behov av fler metoder för att synliga olika gruppers behov och skapa mer rättvisa projekt och i slutändan rättvisare städer.

Studien ingår i forskningsprojekt Decode som verkar inom Vinnovas utlysningsområde ”Utmaningsdriven innovation – hållbara städer”. Ni kan läsa mer om Decode och de rapporter som tagits fram här: http://www.decodeprojektet.se/