Äpplen

Fler mår bra och fler kommer till tals

Klyftan ökar mellan de grupper som har den bästa och den sämsta hälsan i Sverige. På Tyréns arbetar vi för att den istället ska minska.

En viktig del av vårt arbete handlar om att aktivt lyfta in ett rättviseperspektiv i de samhällsplaneringsprojekt vi är delaktiga i. Det gör vi bland annat genom att studera fördelningen av nyttan och onyttan i befolkningen av ett projekt. Det är tyvärr fortfarande vanligt att de som får minst nytta av ett projekt samtidigt är de som ofta drabbas hårdast av de negativa konsekvenserna från samma projekt. Vi använder oss också av innovativa dialogmetoder för att fler röster ska kunna komma till tals och fler bli delaktiga.

Behovet av en mångfald av röster för nå en hållbar samhällsplanering skriver jag också om i en artikel hos Föreningen för Samhällsplanering under rubriken Begränsande normer och utrymme för förändring. Där lyftar jag också fram att det inte är kunskapen om hälsa som är bristande hos dagens aktörer – utmaningen ligger istället i de etablerade normerna om roller, makt och ansvar.