Friluftliv runt knuten

Det är sportlovstider i Sverige och forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har just släppt sin slutrapport Friluftsliv i förändring, Resultat från ett forskningsprogram. I rapporten noterar jag den officiella – och mycket vida – definitionen av friluftsliv:

Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.

Med den definitionen kan nog de flesta skriva under på att vilja ha mer friluftsliv i livet – inte bara under sportlov – utan även i vanliga vardagen.

Vy mot Lapporten från Njulla, foto Åsa Wisén

Fjällvidder i all ära – nyckeln till mer friluftliv ligger i den bostadsnära naturen, max 300 meter hemifrån. Nyss nämnda forskningsrapport anger att flera senare studier har visat att frekvensen besök i närnatur liksom värderingen av besöken är starkt beroende av närnaturens tillgänglighet. Avstånd mätt i meter är centralt, men i begreppet tillgänglighet ligger också andra delar. I mitt nybyggda bostadskvarter finns natur inom krypavstånd, men åtkomsten är besvärlig. Privata tomter blockerar och vid de få ”ingångar” som finns, i form av kommunal mark, krävs antingen machete eller klätterutrustning för att komma in i skogen.

Skidtur-utanfor-ytterdorrenForskningsrapporten belyser särskilt barns möte med naturen och det poängteras att barn är särskilt ”avståndskänsliga” i och med att de oftast hänvisade till långsammare färdmedel som att gå, cykla eller åka kollektivt. Naturmiljöer nära hemmet är alltså extra viktigt för barn och unga för att säkra deras friluftliv – lek i natur.

Förtätning av städer har fördelar ur såväl ekonomisk, social och miljömässig synpunkt, men det gäller att slå vakt om grönytorna. Holländsk och brittisk forskning visar att människor med god tillgång på grönområden upplever sig friskare. I och med att den upplevda hälsan har bäring både på ekonomisk och på social hållbarhet kan förtätning som innebär att bostadsnära natur byggs bort eller blockeras knappast motiveras med hållbarhetsargument.

För den som på sportlovet vill varva friluftlivet med läsning rekommenderar jag Boverkets skrift Bostadsnära natur – inspiration och vägledning.