Tyréns kartlägger tekniker för att utvinna livsviktigt fosfor

Jorden gick inte under idag heller, men det är ju inte samma sak som att det inte finns problem att ta tag i, även i juletid. Fosfor pratas det inte så mycket om i media. Det kanske det borde eftersom vi är helt beroende av det och det inte finns så mycket kvar. Vi på Tyréns är lite extra stolta över att vara med och jobba med problemet. Henrik Tideström som är uppdragsledare beskriver mer:

Utan fosfor blir det inga frukostmackor eller pepparkakor till jul. Fosfor är nämligen ett av växternas viktigaste näringsämnen och en ändlig resurs. Fosfor bryts ur gruvor som kanske kan användas i några hundra år till. De extremt rena fosformineral som vi i Sverige efterfrågar tar slut under en bråkdel av den tiden. Vän av ordning invänder kanske att fosfor är ett grundämne och därmed inte kan ta slut. Det är riktigt, men den fosfor som vi använder sprids och späds ut och de fosformineral som finns kvar är så svårtillgängliga och så förorenade att det kostar alldeles för mycket att bryta dem ur jordskorpan och tillverka gödselmedel av dem. Och med ”att det kostar” menar jag inte bara ekonomisk kostnad, utan i lika hög, eller till och med högre grad, miljömässig och energimässig kostnad.

Samtidigt innehåller vårt avloppsslam mycket fosfor, som vi idag inte använder särskilt mycket av. Naturvårdsverket har fått uppdrag av regeringen att ta fram en ny aktionsplan för hållbar återföring av fosfor till bl.a. jordbruksmark och skogsmark. Det ska Tyréns hjälpa Naturvårdsverket med. Vi har just fått uppdraget att kartlägga vilka tekniker som finns för återvinning av fosfor ur olika avloppsfraktioner och typer av avfall, utvärdera teknikerna med avseende på teknikmognad, miljö- och hälsopåverkan m.m. Sedan ska vi – i samråd med Naturvårdsverket – välja ut vilka som vi bedömer kan ha en framtid i Sverige. De som vi väljer ut ska vi analysera mer ingående och grundligt. Förutom teknikmognad och miljö- och hälsopåverkan ska vi utvärdera teknikernas potential för hur mycket fosfor som kan återvinnas, liksom kostnaden per kg utvunnen fosfor och teknikernas energi- och kemikalieanvändning.

Det finns tillräckligt med fosfor i slam, annat organiskt avfall och gruvavfall för att göra Sverige mer än självförsörjande med fosfor. Kruxet är att fosforn till stor del finns i otillgänglig form och är förorenad av kadmium och andra oönskade ämnen. Redan idag finns användbart fosfor i kvalitetssäkrat och certifierat avloppsslam och rötrester (”biogödsel”) för att vi ska kunna minska importen av handelsgödselfosfor till landet med en tredjedel. Det finns metoder att få fram koncentrerade och mycket rena fosforprodukter ur slam och avfall som används utomlands, men de används i väldigt liten omfattning. Förhoppningen är att vi ska hitta metoder som är långsiktigt och kommersiellt hållbara, så att det svenska jordbruket radikalt kan minska sitt beroende av importerat handelsgödsel.