Hårdare koll på förorenade massor

Tillsynen på förorenade uppschaktade massor och återanvändning av massor kommer skärpas? Så blir det kanske om det pilotprojekt, som länsstyrelsen i Skåne län har utfört, får genomslag. Miljöjuristen Margaretha Svenning trycker på att ansvaret för massorna finns hos alla parter i kedjan byggherre, avfallstransportör och mottagare.

Svenning är mycket tveksam till den  praxis som utvecklats att massor med halter under KM eller MKM generellt skulle kunna återanvändas inom vissa markanvändningsområden. Intressant nog så lyfter Svenning inte fram Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återanvändning av avfall för anläggningsändamål. Hon pekar istället på principen från SOU 1983:56 att recipientens förmåga att tåla föroreningsbelastning ska vara vägledande. Hon menar också att de naturliga bakgrundshalterna i området ska vara styrande.

Min kommentar: Jag tolkar det Svenning skriver som att hon också efterlyser fler platsspecifika bedömningar. Och det håller jag helt med om. Frågan är om recipientens tålighet eller bakgrundshalterna ska vara avgörande. En kombination anser jag. Det är väldigt spännande att Svenning inleder sin artikel med att konstatera att god materialhushållning kräver återanvändning av avfall för anläggningsarbeten.

Svenning pekar på att förorenade massor från en schaktmassetipp kan blandas upp med rena massor och komma i omlopp igen för att användas som fyllning på andra platser.

Min kommentar: Det kan nog inte uteslutas. Jag har under mina tio år som konsult tagit många prover på jord som ska schaktas bort från en plats, men aldrig någonsin tagit prover på massor som ska till en plats.Visst är det lite konstigt?

Svenning rekommenderar ökad tillsyn inklusive stickprov från myndigheternas sida för att komma åt dessa problem.

Min kommentar: Jag ser fram emot detta och emot att myndigheterna blir en mer aktiv part i dessa frågor. Då blir de även bättre på att granska och bedriva tillsyn.

 

Läs mer på Tillsynsnytt: http://www.anpdm.com/newsletterweb/41425F447245475C4775484559/45475F407049445A437441445843