Brandpost i Enskede

Att gemensamt ta ansvar för brandsäkerhet, dricksvatten och miljö

När det brinner förväntar vi oss att räddningstjänsten ska komma och bekämpa branden, och tillgång till brandvatten är nästan alltid en förutsättning för att de ska kunna göra sitt jobb.

I tätorterna tas brandvatten för det mesta från brandposter som är anslutna till vattenledningsnätet.Men om ledningsnätet ska dimensioneras för att ha kapacitet till stora brandvattenuttag överallt, kan det vara svårt att upprätthålla vattenomsättningen och säkerställa dricksvattnets kvalitet under normal drift.

Vid brandbekämpning rinner släckvatten av på ytan eller infiltrerar ner i marken och för då med sig föroreningar från brandhärden. Det kan leda till att grundvattnet påverkas eller att föroreningar leds med dagvattensystemet till känsliga vattenområden. Kanske medför det också att vattentäkter förorenas.

Både kommuner och konsulter behöver ta ansvar för helheten

Det finns onekligen utmaningar, men en effektiv brandbekämpning måste kunna genomföras utan negativ påverkan på dricksvattnet eller på miljön. Det är kommunerna som ansvarar både för brandbekämpning, dricksvattenförsörjning och för tillsyn över hur miljön påverkas. Ansvaret är ofta uppdelat på olika enheter inom kommunen, och de har i regel hög kompetens inom sina fackområden men har inte alltid fått i uppdrag att se till helheten. Ibland är det också oklart hur merkostnader för att säkerställa brandvattentillgången ska finansieras.

På samma sätt är vi konsulter ofta specialiserade inom exempelvis vattenförsörjning, brandskydd eller miljöskydd. Om vi ska kunna bli ett verkligt stöd till kommuner och verksamhetsutövare, och bidra till en hållbar samhällsutveckling, behöver vi visa att vi förstår helheten. Det kan vi bara göra om vi rör oss i utkanten av vår bekvämlighetszon och lyssnar på varandras kunskaper och erfarenheter. Det duger inte att komma som experter inom ett område och enbart ge argument åt den ena eller andra sidan i en intern diskussion i kommunen där flera legitima behov behöver vägas mot varandra.

Ny rapport från Svenskt Vatten utveckling

I september kom Svenskt Vatten Utveckling rapport nr 2021-16 ”Planering för brand- och släckvatten”, som vi tagit fram tillsammans med en rad kommuner och kommungemensamma organisationer. Den redovisar erfarenheter, problembeskrivningar och exempel på lösningar. Den innehåller också förslag på hur kommunernas brand- och släckvattenplaner kan läggas upp så att de uppfyller krav på planering enligt lagen om skydd mot olyckor, vattendirektivet och andra bestämmelser. Slutligen föreslår rapporten att en nationell vägledning för brand- och släckvattenplaner ska tas fram.

Men det finns ingen anledning att vänta. Kommunerna har allt att vinna på att redan idag lyfta in brand- och släckvattenhantering i planeringen för befintlig och blivande bebyggelse. Och vi vill såklart gärna stötta kommunerna så att de kan ta ett samlat ansvar för detta. Dricksvattenförsörjning, brandskydd och miljöskydd är helt nödvändiga funktioner i ett hållbart samhälle.