Ljud för upplevelser av platser och historia


Maria arbetar med ljud utifrån konstnärliga och beteendevetenskapliga perspektiv.

På Tyréns akustikavdelning har vi en ny kollega, Maria Lindström, som arbetar med ljud utifrån konstnärliga och beteendevetenskapliga perspektiv. I ett intresseväckande möte undersökte vi potentialen i mötet mellan kulturmiljö, besöksmålsutveckling och ljud.

Vad är ljud?

Maria berättar att genom att designa väl genomtänkta och inspirerande ljudmiljöer kan platser berikas på ett bredare vis. Ljud har en förmåga att väcka minnen, beröra, bygga atmosfär och skapa funktion. Genom att designa ljud på varierade sätt skapas förutsättningar för fler och rikare upplevelser. I stället för att arbeta med att enbart reducera oönskat ljud går det att tillföra ljud på historiska platser och besöksmål.

Ljud stärker besöksupplevelser

Ljud berikar besöksupplevelsen med fler sinnen och kan bidra till att öka människors lärande. Ett ljudperspektiv används idag för att förstärka upplevelser på exempelvis museiutställningar, i historiska gruvor eller i så kallade sound walks i stadsmiljöer. Det är numera ganska vanligt att det finns auditiv guidning eller att människors berättelser om en plats spelas in och lyfts fram.

Men vad finns det ytterligare för potential med ljud? Musik och ljud kan bidra till kunskapsigenkänning på ett djupare plan och underlätta för meningsskapande, kreativitet och mottaglighet. Genom att förstärka visuella intryck med hjälp av att låta ljud få en större roll kan platser gestaltas på ett vis som ger ett mer levande och dynamiskt uttryck. Ljud skulle därmed kunna användas i högre utsträckning för att locka människor till en plats, en form av ljudmarknadsföring.

Ljudets associationer

Människors minnen är ofta sammankopplade med ljudmiljön på en plats. I jämförelse med andra sätt att uppleva platser och miljöer såsom fotografier och målningar, dokumenterar en ljudsekvens platsens innehåll en längre stund. Ljud kan även förknippas med specifika tillfällen och känslor. Genom att lyssna till vissa ljud kan minnen och sinnesstämningar framkallas.

En intressant tanke är att skapa möjligheter att återuppleva en plats som man varit på med hjälp av ljud, ungefär som en ljudbok, utan att behöva åka till platsen. Det kan finnas olika skäl till att människor inte återbesöker en plats, såsom ekonomiska, miljömässiga eller därför att det helt enkelt, pga. krig, naturkatastrof eller annan orsak, inte går att återvända.

 

Att exempelvis tillföra ett stillsamt skiftande ljudlandskap kan ge ny mening och inspiration till gångpassager i olika miljöer. Ljudinstallationer kan på så vis fungera som ett led för ytterligare kommunikation med platsen.

Ljudets spännande användningsområden

Inom destinationsutveckling är vi också intresserade av hur vi kan vägleda besökarna på ett mer inspirerande sätt inom besöksmålet, med hjälp av ljudinslag. Går det att använda ljuddesign istället för skyltar för att ge information och uppmuntra till ett miljövänligt beteende på platsen?

Genom ljud kan fler personer inkluderas, såsom synskadade. Men även personer som har lättare för att lära sig saker om de lyssnar än läser. Ju fler sinnen vi använder desto större och mer minnesvärd blir upplevelsen!

Genom att förena estetik, teknik, pedagogik med humanistisk kunskap kan vi på nya intressanta vis förmedla kunskap om historiska besöksmål. Miljöer kan designas med ljud som en ytterligare dimension för att skapa interaktivitet mellan miljö och besökare. Det öppnar för nya former för samarbeten mellan olika kompetenser och aktörer.

Ljud hjälper oss att förstå vår omgivning och vad det är för rum. Förståelsen av rummet kan vara i nutid men också kopplas till dess historia och människors minnen. Ljudet av tåg och människor på perrong kan exempelvis väcka associationer till resande, möten och farväl.