Destination 2030

Sverige är ett fantastiskt land att upptäcka och uppleva. Vår attraktionskraft som besöksland vilar tungt i natur- och kulturtillgångar runtom i hela landet. Sceniska landskap, stadsmiljöer, historiska platser och värdefulla naturmiljöer behöver såväl värnas som utvecklas för att kunna ta emot fler besökare på ett hållbart sätt.

Turism- och besöksnäringen behöver agera i en omvärld under ständig förändring. Den inhemska turismen har ökat kraftigt under pandemin vilket i grunden är positivt. Innan dess fanns en lång och stigande kurva med allt fler internationella besökare som fått upp ögonen för det exotiska landet i norr. Vid alltför högt besökstryck är risken att besöksupplevelsen påverkas negativt av t ex köer, trängsel, nedskräpning, trafikkaos, slitage på miljön eller missnöjda invånare. Det kan lätt leda till att intäkterna till dem som livnär sig på turismen på sikt minskar då människors intryck idag sprids snabbt via sociala medier. Det finns således behov av att förena ett marknadstänk med hållbart nyttjande av platsens natur- och kulturarv.

Blanktjärn i Jämtland är en av de platser där platsens attraktivitet – tjärnens turkosa vatten – hotas av det stora besökstrycket. Slitaget leder till erosion som riskerar att förstöra bottnens reflektion av ljuset, som skapar tjärnens speciella färg.

Min bild är att det på många destinationer ofta finns ett glapp mellan aktörer som arbetar med att marknadsföra och profilera en destination och själva förvaltningen av dess värden. Turism- och besöksnäringen består av många olika branscher och aktörer, såväl privata som offentliga, som är beroende av varandra. Ofta ägs och förvaltas själva attraktionen – det vill säga de kulturmiljöer och naturområden som besöksnäringen nyttjar – av det offentliga. En hållbar destinationsutveckling kräver därför att intressenterna gemensamt tar ansvar för att turismen utvecklas hållbart.

Ett helhetsperspektiv på destinationen baserat på kunskap och metoder om förvaltning av kultur- och naturvärden, social hållbarhet, miljö, platsutveckling och fysisk planering är en framgångsfaktor för hållbarhet. Från tidigare arbete vet jag att Unescos verktygslåda med 10 guider för hållbar turism är en bra inspirationskälla för att strukturera hållbarhetsarbetet utifrån de viktigaste frågorna. Samtidigt finns en förbättringspotential i att utveckla ”huret” i verktygslådan anpassat efter destinationers olika  behov, utmaningar och resurser.

Mot denna bakgrund tog jag initiativ till ett utvecklingsprojekt, Destination 2030, som finansieras av Sven Tyréns stiftelse. Tyréns destinationsutveckling kännetecknas av ett systematiskt arbetssätt från att förstå nuläget, ta fram en strategi och åtgärder till genomförande och uppföljning. Tyréns vill vara ett stöd genom hela denna process. Målet är att gå från händelsestyrd utveckling inom hållbarhet till långsiktigt strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Målet är att en plats ska vara minst lika attraktiv för kommande generationer.

I projektet samverkar flera olika kompetenser på Tyréns för att lyfta och tillgängliggöra destinationer på ett hållbart sätt. Destination 2030 har ett särskilt fokus på det som gör platsens speciell eller unik – dess mjuka värden – för att skapa hållbara lösningar och till nytta för såväl besöksnäringen som lokalsamhället. Det handlar om att förvalta och utveckla platsens värden så att destinationen är lika eller mer attraktiv för kommande generationer.

Jag kommer att återkomma med fler inlägg om turism- och besöksnäringen och du är alltid välkommen att höra av dig till Ingela Spijkerman eller mig Daniel Nilsson om du vill veta mer om projektet.

Läs mer om våra tjänster inom hållbara destinationer och projekt Destination 2030 på tyrens.se