Det här med jämställdhet…

I förra veckan var jag på SGBC:s årliga konferens. En av föreläsarna var Seher Yilmaz som pratade om jämställdhet. Eftersom detta är ett ämne som jag tycker man kan skriva hur mycket som helst om ska jag försöka vara kortfattad och hålla mig främst till siffror.

Yilmaz visade upp denna bild på sin föreläsning. Om man googlar CEO visar de 38 första bilderna 35 bilder på män. En bild visar kvinnor och män. Det är en man som står upp och för talan. En bild visar Barbie. Av 38 bilder finns det enbart en bild som faktiskt verkar visa en kvinna i rollen som CEO.

Googlesökning CEO

Googlesökning CEO

Jag lekte vidare och googlade även på VD och Boss.

Bland de 42 första bilderna på VD finns 4 bilder på en ensam kvinna jämfört med närmare 30 bilder på ensamma män. Samtliga bilder med en ensam kvinna är tecknade. Tre av dem visar en tjej som ligger ner på marken med benen mot kameran.

Googlesökning VD

Googlesökning VD

När jag googlar ”boss” är visserligen de flesta bilder tecknade eller visar enbart en text. Av de 41 bilderna är det 25 som inte enbart visar en text. Av dessa 25 bilder figurerar en kvinnlig ”boss” på endast en.

Googlesökning boss

Googlesökning boss

 

Jag tänkte inte säga så mycket mer om det då jag tycker bilderna talar för sig själva, men sammanfattningsvis visar inte ens en procent av bilderna en kvinna som faktiskt symboliserar CEO, VD eller chef.

Man ska anställa efter kompetens, inte efter kön.

Självklart, men det är inte så det går till enligt Yilmaz. Det är väldigt vanligt att man anställer en spegelbild av sig själv, en person man tror delar samma intressen, som har samma värderingar etc. Det förekommer också att man anställer efter stereotyper. Med anledning av stereotyperna i bilderna ovan (som mer eller mindre säger att enbart män är lämpliga som CEO, VD eller chef och att kvinnor gör sig bäst som Barbie eller liggandes på marken) är det ganska svårt att bryta mönstret och tillsätta en kvinna i en betydande roll, särskilt om den från början är mansdominerad och man tenderar att anställa ”någon som påminner om en själv”.

När jag ändå är inne på statistik tänkte jag bara presentera följande som är hämtat från hemsidorna hos några av de större konsultföretagen i branschen och från Cinode.

VD % kvinnor totalt 2015
Tyréns Kvinna 37
WSP Man 34
SWECO Man 31
Ramböll Man 31
ÅF Man 23

 Statistik över andelen anställda kvinnor

Även om jag inte gjorde denna analys när jag sökte jobb så var faktiskt det faktum att Tyréns har en kvinnlig VD en av anledningarna till att jag valde att söka mig hit efter att jag råkat stöta på denna (något äldre) video i mitt jobbletande.

Jag kände att det var något annorlunda och lockande med videon. Och jag verkar ju ha känt rätt. För visst är det annorlunda när man är det enda företaget med en kvinnlig VD och man har störst andel anställda kvinnor? Extra roligt var det när jag började på Tyréns och hade en kvinnlig avdelningschef, en kvinnlig affärsområdeschef, en kvinnlig regionchef OCH en kvinnlig VD.

För att citera Yilmaz:

Vi har haft kvinnor i världen rätt länge nu och det är fortfarande inte jämställt. Det löser inte sig själv utan att någon tar initiativ.

Jag är stolt över att representera ett av branschens mest jämställda företag och glad över att jobba på ett företag där man bryter stereotyper och tar initiativ.

Mer att läsa om Tyréns jämställdhetsarbete finns här.


Last week I was at SGBC’s annual conference. One of the lecturers was Seher Yilmaz who talked about equality. Since this is a subject that I think you cannot write enough about I will try to be brief and stick mainly to numbers.

Yilmaz showed up this picture in her lecture. If you google CEO the first 38 images show 35 images of men. One picture shows women and men. The one standing up speaking is a man. One picture shows Barbie. Of the 38 images there is only one image that actually appears to show a woman in the role of CEO.

I played on with the search and googled Vice Director and Boss. Among the 42 first pictures of a VD there are 4 pictures of a woman, compared with nearly 30 images of men. All pictures with a woman are cartoons. Three of them show a girl lying down on the ground with her legs towards the screen. When I google ”boss” most of the images are cartoons or display only text. Of the 41 pictures there are 25 that not only show a text. In these 25 images a female ”boss” appears in only one.

I don’t need to say much more about it because I think the pictures speak for themselves, but in summary, not even one percent of the images show a woman that actually symbolizes a CEO, Vice Director or boss.

You should hire by skills, not by sex.

Of course, but that’s not the way it goes according to Yilmaz. It is very common to employ a mirror image of oneself, a person that is believed to share the same interests, the same values, etc. It is also common to hire based on stereotypes. Because of the stereotypes in the pictures above (which more or less say that only men are suitable as CEO, VD or boss and that women are more suitable as Barbie or lying on the ground), it is quite difficult to break the hiring pattern and put a woman in a significant role, especially if the role from the beginning is male dominated and we tend to hire ”someone who resembles oneself”.

When I am on the statistics I just want to present the following that is taken from the websites of some of the major consulting firms in the industry and from Cinode. Although I did not do this analysis when I applied for a job, the fact that Tyréns had a female Vice Director was one of the reasons that I chose to apply for a job here after seeing a video of the VD on youtube.

I felt that it was something different and appealing with the video. And I seem to have felt right. Because is it not different when you’re the only company with a female VD and has the largest proportion of employed women? When I started at Tyréns I even had a female head of department, a female business department manager, a female regional manager and a female VD. To quote Yilmaz:

 

We have had women in the world for quite some time now and it is still not equal. It does not resolve itself without anyone taking the initiative.

I am proud to represent one of the industry’s most equal companies and happy to work for a company where you break stereotypes and take the initiative.