Varför byggs det inte trots färdiga detaljplaner?

outnyttjade detaljplaner

Jag har med stort intresse läst Länsstyrelsens rapport om outnyttjade detaljplaner bostäder. En viktig rapport som väl tyvärr inte blivit någon kioskvältare. Behovet av bostäder i Stockholm är stort och i media blir ofta den kommunala planprocessen kritiserad för att vara lång och besvärlig. Den här rapporten visar att sanningen inte är så enkel. Det finns ett antal färdiga detaljplaner som inte är bebyggda eller så har byggandet kommit igång betydligt senare än tanken varit från början. I rapporten redovisas varför. Länsstyrelsen sammanfattar själv så här:
”Studien visar att den allmänna konjunkturen och därmed efterfrågan på nyproducerade bostäder är den främsta förklaringen till när byggherrar väljer att starta projekt med bostadsrätter eller äganderätter. Behovet av bostäder i länet är stort och kommunernas bostadsförsörjningsansvar omfattar samtliga invånare. De bredare behov kommunen ser löses inte alltid av byggande på den fria marknaden. Många av de som är i behov av en bostad har svårigheter att betala dagens marknadspriser i nyproduktionen.”

Vad de säger är att det inte automatiskt är ekonomiskt lönsamt för fastighetsbolag att bygga bostäder för de som behöver trots att det behövs här och nu.
Min slutsats är att förenkling av planprocessen inte löser bostadsbristens problem (men kanske andra problem).

Jag önskar att denna rapport får stort genomslag och att man snabbt gör som Länsstyrelsen föreslår:
”För att minska bostadsbristen i länet behövs analyser av behov och efterfrågan för olika målgrupper och aktörer som kan genomföra bostadsbyggande som svarar mot dessa behov. Det kan även behövas starkare incitament för kommunerna att vilja planera bostäder för alla målgrupper. ”

Till rapporten: Outnyttjade detaljplaner för bostäder – lägesbild i 13 av länets kommuner i mars 2014