När målet inte är förhandlingsbart

Tage Danielsson sa en gång att ”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar att se framåt så måste man se upp”. Det är precis det som framtidsstudier handlar om; att använda sig av den kunskap som redan finns för att kunna förbereda sig för och förstå framtiden.

TY_Stockholm_09025_Kungsholmstorg

Min kollega Sarah Isaksson är precis klar med ett intressant examensarbete som kombinerar framtidsstudier och hållbar samhällsplanering. Så här berättar Sarah.

Framtidsstudier är indelat i tre olika kategorier för att ta fram scenarier:

1. Prediktiva/Prognoser – vad kommer att hända?
2. Explorativa – vad kan hända?
3. Normativa – vad måste hända för att vi ska kunna nå ett specifikt mål? Läs vidare här!

I praktiken kan alla kategorierna användas för samma undersökning, till exempel för att undersöka energianvändningen i Stockholm år 2050, men på grund av kategoriernas olika utgångspunkter och metoder skulle både undersökningen och resultatet skilja sig åt markant.

Under våren har jag skrivit mitt examensarbete inom ramen för framtidsstudier. Jag valde att göra en normativ scenarioanalys, alltså ta reda på vad det är som måste hända för att vi ska nå ett uppsatt mål. Backcasting är en teknik som används just för att ta fram normativa scenarier. Scenarier som tagits fram genom backcasting innebär att scenarierna har den mest önskvärda framtiden i åtanke och utgår från ett bestämt mål. Viktigt att understryka är att i en normativ scenariostudie är målet aldrig förhandlingsbart. Om scenariot verkar orealistiskt betyder det att ett ännu större trendbrott behövs för att målet ska kunna realiseras.

Jag valde att göra en backcastingstudie om hur centrala Nacka måste se ut år 2030 för att nå upp till EU kommissionens tvågradersmål. Tvågradersmålet innebär att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader från förindustriell nivå till nästa sekelskifte. Studien innebar att jag skapade scenarier för centrala Nacka så som det skulle kunna se ut år 2030 om målet var uppnått. Genom att föreställa sig en framtid där målet redan är uppfyllt är det sedan möjligt att gå bakåt, från framtiden till idag, för att undersöka vad som behöver göras i planeringen idag för att målet ska kunna nås.

Scenarierna skapades med hjälp av en workshop som jag hade på Tyréns med medarbetare från Tyréns och representanter från Nacka kommun. De idéer som togs fram var bland annat cykelmotorvägar istället för biltrafik, utvecklad hologramteknik, utbredd stadsodling, att lokala företag i mycket stor utsträckning bidrar till hållbarhetsarbetet m.m.

Workshop TyrénsScenariot är beskrivet som en berättelse från 2030 när olika strategier för hållbarhetsarbetet är implementerade. Parallellt får läsaren även följa Robin, 26 år, boende i centrala Nacka och utdrag ur hans Nackablogg. I bloggen beskriver Robin sin vardag och sin syn på de många förändringar som skett i centrala Nacka från nutid till år 2030.

Backcasting är alltså en teknik för att ta fram visioner och hållbarhetsprogram eller liknande för stadsdelar och områden. Det kan också användas i arbete för att ta fram översiktsplaner. Fördelarna med att använda backcasting i strategisk planering är att det:

– Ger ett tydligt framtidsperspektiv, hur kommer vi leva om 15 år? Vilka trender kommer att påverka oss? Vad behöver vi tänka på redan idag? Frågor som är viktiga i både plan och visionsarbete.

– Reflekterar kring en föränderlig omvärld. I scenariot för centrala Nacka analyserades även hur omvärlden kan komma att se ut 2030. Något som enligt min åsikt används för lite i idag i strategisk planering. Omvärldsanalyser bör till exempel finnas i översiktsplaner.

– Ger ett aktörsperspektiv; vilka har möjlighet och intresse att påverka utvecklingen? Aktörsperspektivet är också viktigt i arbete med planer och processer.

– Konkretiserar hållbarhetsmål. Det kan vara svårt att applicera regionala eller nationella hållbarhetsmål på lokala områden. Vad betyder egentligen nationella mål för mindre områden? Genom backcasting beskrivs målen från ett lokalt perspektiv.

Om ni är nyfikna på att höra mer om framtidsstudier och backcasting så får ni gärna höra av er till Sarah Isaksson!
sarah.isaksson@tyrens.se