Första fältkampanjen i TRUST 2.1 är igång!

Just nu pågår den första mätkampanjen i projektet TRUST 2.1 Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för underjordisk infrastruktur i urban miljö. Undersökningen går ut på att försöka detektera en föroreningsplym av klorerade lösningsmedel som breder ut sig under en tomt där det tidigare funnits en kemtvätt. Platsen vi mäter på är en av de mest förorenade i Skåne.

Vi mäter främst med metoden resistivitet och IP; denna ger det elektriska motståndet mot ström och den elektriska uppladdningsförmågan i marken genom att man sänder ström mellan elektroder installerade i marken.

På bilden ser ni kompletterande mätningar med ett slingramsinstrument; denna snabbare men mindre detaljerade metod använder vi som komplement för att undersöka om det finns metall i marken. Själva föroreningsplymen vill vi detektera och visualisera i 3D, och detta görs bäst med resistivitet-IP.

Projektet TRUST 2.1 är ett fristående delprojekt i paraplyprojektet TRUST – Transparent Underground STructures, som finansierades av bland annat Formas, Trafikverket och Tyréns Stiftelse i december förra året. Läs mer om detta här:

Miljonanslag till Tyréns för forskning om hållbart byggande under mark

Slingramsmätningar i urban miljö

Slingramsmätningar i urban miljö