På gång i några av våra FoU-projekt

Under våren har arbetet gått framåt i flera av våra aktuella FoU-projekt. Projektet Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod ligger i startgroparna, och nästa vecka är det dags för Kick-off-möte. Hela projektgruppen ska samlas tillsammans med referenspersoner från branschen och internationella experter i den s.k. Scientific Advisory Group.

I projektet ska vi ska vara med och utveckla användingen av geoelektriska mätningar i stadsmiljö. Gamla deponier, som förr låg utanför staden, hamnar i samband med städers expansion ofta i centrala delar. Deras förekomst och utbredning är dock ofta okänd. Bilden nedan visar hur en deponi på ett tydligt sätt har kunnat detekteras med geoelektriska metoder. Ett av många syften med ovan nämnda FoU-projekt är, att i en komplicerad stadsmiljö med mycket brus, kunna kartlägga deponier och andra typer av förorenad mark.

 

Utbredningen av deponier kan framgångsrikt kartläggas med hjälp av geoelektriska mätmetoder (inducerad polarisation)

Utbredningen av deponier kan framgångsrikt kartläggas med hjälp av geoelektriska mätmetoder (inducerad polarisation)

 

Efter att man utrett läget för gamla deponier måste de också tas om hand. Under våren har FoU-projektet Metoder för att åtgärda/stabilisera gamla deponier kommit igång ordentligt. Syftet med projektet är att komma fram till nya metoder för att hantera och åtgärda gamla deponier så att man så långt som möjligt skall kunna avsluta och, praktiskt sett, ”glömma” många av de gamla, ofta små, deponier som på olika sätt medför osäkerheter och kostnader i samhället. Genom laboratorieförsök kommer stabilisering av deponimaterial genom inblandning av bioaska (en restprodukt) att testas, och kontrollmätningar av gas och vatten på en sedan tidigare åtgärdad gammal deponi är redan igång.

Slutligen några ord om FoU-projektet Geofysiska undersökningar av fornlämningar och kulturbyggnader. Mätningar på en kyrkovägg har nyligen gjorts i syfte att undersöka den inre väggkonstruktionen. Senare i vår kommer ytterligare en mätning att göras på en gammal fyr som har problem med saltutfällningar på insidan av murverket. Saltutfällningarna har med det utsatta läget mot havet att göra och finns bara på västra sidan av byggnaden. Georadarundersökningen kommer att syfta till att undersöka om man kan se skillnader i murverkets kvalitet på väster och öster sida om fyren.