Geodatabaser – det händer mycket just nu

De senaste månaderna fångar jag upp att det tas stora steg både i Sverige, i Norden och i övriga Europa för att struturera och lätt tillgängliggöra mödosamt och dyrbart insamlad geodata både inom det egna projketet, och också för att göra den allmänt tillgänglig för kommande projekt. Vi kan ana embryon till en svensk nationell geodatabas. I Sverige presenterades nyligen Geoteknisk sektorsportalnationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar (förstudie, huvudstudie och implementering) (http://gis.swedgeo.se/startgsp/), i Norge pågår projektet GeoFuture, http://www.ngi.no/en/Project-pages/Geofuture2/ och Tyréns BIM/GIS har tillsammans med KTHs avdelning för Jord och Bergmekanik nyligen påbörjat det stora TRUST-projektet Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar.

trust_logo   Database fig 1

Samtliga dessa projekt syftar till att 1) förbättra tolkningsbarheten av geodata – tex genom att visualisera data i 3D,  2) kvalitetssäkra data, 3) möjliggöra en optimering av de georelaterade undersökningarna och 4) förbättra kommunikationsmöjligheterna med beställare, allmänhet och politiker.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen inom området de kommande åren. Ett paradigmskifte avseende synen på georelaterade frågor i stora infraprojekt ligger i luften.